skip to Main Content

Coronaprotocol per 25 september 2021

BASISREGELS
Alle basisregels blijven gelden:

 • Handen wassen
 • Hoesten en niezen in de elleboog
 • Elkaar geen hand geven (ook niet na de vredeswens)
 • Thuisblijven en testen bij klachten
 • Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes

VENTILATIE KERKGEBOUW
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden, zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

GEZONDHEID
De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien, omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

VACCINEREN
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

HYGIËNEMAATREGELEN
U volgt bij binnenkomst de maatregelen op zoals handen reinigen en het hoesten en niezen in de elleboog.

MUZIKALE EN VOCALE ONDERSTEUNING/KOREN
Volkszang is weer toegestaan.

Koren mogen weer in volledige samenstelling zingen tijdens repetities en vieringen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen: Generiek kader coronamaatregelen | RIVM

Dit betreft op dit moment de volgende regels:

 • 1,5 meter afstand van elkaar en in zigzagopstelling
 • Ventileren en spuien van de ruimte blijft belangrijk
 • Registratie en een gezondheidscheck (vóór aanvang van de repetitie of de viering in de kerk) zijn vereist
 • Bij klachten blijf je thuis!!!

Combo’s mogen weer de koren begeleiden. Ook de comboleden houden 1,5 meter afstand en hanteren een zigzagopstelling.

Koren hoeven zich niet aan de vaste koorplek te houden. In samenspraak met de eerstaanspreekbare of voorganger kan er gezocht worden naar een alternatieve plek in de kerk waar wel het gehele koor volgens de regels opgesteld kan staan.

COMMUNIE
De communie mag weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Er zal standaard op het altaar een fles desinfectans komen te staan.
Bij de uitreiking van de communie blijft een hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden.
De tongcommunie wordt nog niet toegestaan.

MISDIENAARS EN ACOLIETEN
Misdienaars en acolieten mogen weer tijdens de viering aanwezig zijn.

KERKGANGERS DIE AFSTAND WILLEN HOUDEN
In de kerk zal een aantal zitplaatsen worden gereserveerd voor kerkgangers die graag om welke reden dan ook, afstand willen houden, ten opzichte van andere kerkgangers.

KOFFIEDRINKEN NA DE VIERING
Na de viering mag koffie worden gedronken.

BIJEENKOMSTEN
Groepen mogen weer fysiek bijeenkomen in de pastorie.

Daarbij gelden de volgende afspraken:

 • Alle ramen die open kunnen, zet u open
 • Reinig geregeld de handen
 • Blijf thuis als u klachten heeft

Voor alle ruimten waar bij elkaar gekomen wordt, gelden de volgende regels:

 • Voorafgaand en na de vergadering moet er voldoende gelucht worden
 • Daarom: niet meer dan één samenkomst per dagdeel in de desbetreffende ruimte

LUCHTEN VAN DE RUIMTES
Regelmatig luchten van de ruimtes is belangrijk. De richtlijnen van het RIVM worden hierin opgevolgd.

RESPECTEER ELKAAR
Houd rekening met elkaar, ga niet over elkaars grenzen heen en respecteer een ander.

DOOP/VORMSEL/ZIEKENZALVING/VREDESWENS
Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving, etc. worden zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft gehandhaafd.

COLLECTE
De collecte gebeurt via een collectebus bij de uitgang, via een bankoverschrijving of via de Givt-app.
Er mag gebruik gemaakt worden van collectezakken met lange stelen. Zolang de kerkgangers deze niet hoeven aan te raken en de collectant afstand kan houden.

OPENLUCHTVIERINGEN
Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te blijven worden gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen.

TENSLOTTE
De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

Back To Top
X