skip to Main Content

De Sint Jozefkerk staat op een beeldbepalende plek aan een plein in Noordwijkerhout en maakt deel uit van een complex katholieke gebouwen rond en nabij dit plein.

Het gebouw is een zogenaamde eenbeukige kruiskerk met een lagere uitbouw en aan de westzijde een lager ingangsportaal. De gedeeltelijk ingebouwde toren van drie verbindingsstukken is aan de zuidwestzijde geplaatst en heeft een piramidedak dat met koper is gedekt. Aan de noordzijde van de hoofdruimte is tussen 1916 en 1964 een doopkapel toegevoegd. De kerk is in 1916 als noodkerk (20 tot 30 jaar) gebouwd voor de toen opgerichte Sint Jozefparochie. De Haarlemse architect Robberts ontwierp ook de pastorie (Herenweg 15), het voormalige Zuster-klooster (Herenweg 9-11) en waarschijnlijk ook het oudste gedeelte (1917) van de voormalige R.K. meisjesschool (thans R.K. basisschool De Prinsenhof, Langevelderweg 2–2a). Aannemer was J.W. van Parera uit Noordwijkerhout. In 1964-1966 is de kerk (en de pastorie) naar ontwerp van architect Wiesman uit Utrecht verbouwd. Hierbij is het bestaande portaal door een groter ingangsportaal vervangen en is het interieur ingrijpend gewijzigd. De oorspronkelijke kruiswegstaties, preekstoel, altaren, banken en beelden werden verwijderd. De muren werden witgesausd en onder meer de vloer en het koor werden gewijzigd. Helaas is hiermee de oorspronkelijke decoratie (waaronder de keramische tegels) grotendeels verloren gegaan.

De open kap werd gewijzigd door een betimmering aan te brengen laag in de kap waardoor een soort gewelf is ontstaan. In 2002 heeft het interieur opnieuw een renovatie ondergaan waarbij een deel van de oorspronkelijke inrichting en decoratie kon worden teruggebracht of gerestaureerd. In de top van de westgevel van de hoofdruimte is een Latijns kruis gemetseld. Tijdens de renovatie zijn onder meer de op doek geschilderde kruiswegstaties, die bij de renovatie in 1964-1966 waren verwijderd, teruggeplaatst. Aan de westzijde van de hoofdruimte is boven de ingang, een balkon geplaatst waarop een modern orgel is geplaatst. De glas-in-lood-vullingen van de rondboogramen in de kerk zijn in 1952 vernieuwd met verschillende kleuren kathedraalglas. Hierbij werden door de gebr. Dullaart een aantal kleine gebrandschilderde (bijbelse) voorstellingen toegevoegd. In het noordtransept geven de voorstellingen scènes uit het leven van Maria weer. In het zuidtransept geven de voorstellingen scènes uit het leven van Jozef weer. In de kerk staan enkele heiligenbeelden uit diverse tijden.

Ook zijn twee hardstenen gedenkstenen ingemetseld. De eerste herinnert aan de eerste steenlegging in 1916 door vicaris generaal M.P.J. Möllmann. De tweede herinnert aan de renovatie in 1964. Bij de restauratie in 2002 kon alleen de oorspronkelijke achterwand van de uitbouw worden gerestaureerd. De restauratie is uitgevoerd door Rob Bremer en Wil Werkhoven.

De kerk is van algemeen belang binnen de dorpsgeschiedenis en in het bijzonder als belangrijk onderdeel van het katholieke leven in Noordwijkerhout. De kerk wordt ook als monument erkent door haar gaaf bewaarde hoofdvorm, de vele bijzondere details, de gebruikte materialen en de beeldbepalende en karakteristieke ligging aan de Herenweg.

Hoofdorgel:
Het hoofdorgel is gebouwd door firma Jos H. Vermeulen in 1929.
Koororgel:
Er is een elektronisch koororgel aanwezig, de boxen staan achter een schijnfront. Het betreft een Monarke, type Präludium, orgel.

Back To Top