skip to Main Content
Voorhout

Stichting Begraafplaats

Aansluitend op het kerkhof van de parochie is de begraafplaats van Stichting Begraafplaats Voorhout gelegen. In het bestuur van deze stichting zitten vertegenwoordigers van de Hervormd Gereformeerde kerk, de katholieke kerk en de gemeente Voorhout.

Toen de kerkhoven rond de Hervormde-Gereformeerde kerk en de St. Bartholomeuskerk met de groei van het aantal inwoners van Voorhout ruimtegebrek kregen, is tijdig besloten om samen met de gemeente van ons dorp de Stichting Begraafplaats Voorhout op te richten. In deze stichting hebben vertegenwoordigers van de beide kerken en de gemeente zitting. In goed overleg kwam er vervolgens meer ruimte beschikbaar door de begraafplaatsen uit te breiden met een groot deel dat onder beheer van de Stichting Begraafplaats valt, terwijl het geheel er als een eenheid uitziet. Op dit moment tellen de gezamenlijke begraafplaatsen 550 plaatsen op een terrein dat in 1998 opnieuw is ingericht, een terrein dat rust uitstraalt en uitnodigt tot bezinning.

De drie begraafplaatsen

Het Rooms-katholieke kerkhof
Deze ligt het meest in het zicht en grenst aan de Bartholomeuskerk, die samen met de ‘Kleine Kerk’ duidelijk het centrum van Voorhout aangeeft. Dit kerkhof ontstond nadat een storm en een brand het kerkgebouw in 1873 deels in de as legden. In 1883 werd de huidige Bartholomeuskerk ingewijd. Vóór de brand lag het kerkhof om de kerk heen. Nu is de ‘oude begraafplaats’ tegen de oostelijke muur van de kerk gelegen en heeft daar haar tijdloze karakter behouden. Wie eenmaal het groene sierhekwerk met engelen is gepasseerd, wordt onmiddellijk getroffen door het beeld van de verrezen Christus. Opvallend is ook het pleintje, dat wordt gevormd door de halfronde bijbelwand, met symbolische afbeeldingen die verwijzen naar het leven over de grens van de dood.
Er is een – meest indirecte – verlichting aangebracht, zodat ook ’s avonds de belangrijkste plaatsen van het kerkhof goed zichtbaar en begaanbaar zijn.

Het kerkhof van de Hervormde-Gereformeerde Kerk
Deze begraafplaats ligt in een halve cirkel rond de ‘Kleine Kerk’. Er zijn 130 graven, waaronder twee oorlogsgraven. Uit het kerkarchief blijkt dat de begraafplaats tweemaal is uitgebreid tot de omvang die hij nu heeft. Het is helaas niet bekend hoe lang er op dit stukje grond al wordt begraven. Het grafregister gaat niet verder terug dan 1895. Uit alles blijkt dat er daarvoor niets werd geregistreerd, maar dat er wel werd begraven. In 1825 werd bij Koninklijk Besluit het begraven in kerken verboden. Tot die tijd werden rijken veelal in de kerk begraven werden en zij die minder met aardse goederen gezegend waren, werden begraven in de tuin (“hof”) bij de kerk. Het wordt kerkhof herinnert daar nog aan.

Begraafplaats Voorhout
Dit gedeelte is bestemd voor algemeen gebruik. Bij de uitbreiding en vernieuwing is de ontwerper er in geslaagd om dit deel naadloos te laten overlopen in de twee historische kerkhoven. Het sluit sfeervol aan bij de Boerhaavetuin en het daarin gelegen Boerhaavehuis.
Temidden van een urnenveld staan hier drie urnenzuilen, waar de overledene na de crematie, of in het veld of in een zuil, een laatste rustplaats kan vinden. Hier bevindt zich ook een kinderhof, waarbij planten en struiken zijn gekozen, die afwisselend zijn en het hele jaar door voor bloemen zorgen.
Niets wijst erop dat dit deel vroeger tot het bos behoorde. Het is een unieke plek geworden, midden in het centrum van Voorhout.

De keuze van een graf
De keuze van een graf of de bestemming van een asbus is een zeer belangrijke en persoonlijke beslissing. Het is mogelijk te kiezen uit een familiegraf (ook wel “eigen graf” genoemd), een algemeen graf en een kindergraf, terwijl tevens de mogelijkheid bestaat voor het bijzetten van asbussen in een graf of in een urnenzuil (columbarium).

Familiegraf
Het kenmerk van een familiegraf is dat de familie voor de periode van twintig jaar het gebruiksrecht heeft. De houder van het gebruiksrecht (“rechthebbende”), bepaalt welke twee personen in het graf worden begraven. Het gebruik kan telkens met tien jaar worden verlengd. Het is mogelijk het gebruiksrecht over te schrijven op naam van een ander. Dit is van belang als de rechthebbende komt te overlijden.

Algemeen graf
Een algemeen graf biedt eveneens plaats aan twee overledenen, waarbij door de betrokkenen niet kan worden bepaald wie in het graf worden begraven. Het gebruiksrecht geldt voor een periode van tien jaar en kan niet worden verlengd. U moet zich dus goed realiseren dat het graf na tien jaar zal worden geruimd. Ruim van tevoren zal de ruiming van de betreffende graven worden aangekondigd. Het herbegraven van de stoffelijke overschotten in een familiegraf is evenwel mogelijk.

Kinderhof
Zowel op het kerkhof van de Bartholomeusparochie als bij de Stichting Begraafplaats is een speciale plaats ingeruimd voor de kindergraven, bestemd voor kinderen tot twaalf jaar. Een kindergraf wordt uitgegeven voor een periode van tien of twintig jaar, waarbij telkens met tien jaar kan worden verlengd. Ouders kunnen uiteraard ook kiezen voor een familie- of een algemeen graf.

Urnenhof
Op de begraafplaats van de Stichting Begraafplaats Voorhout zijn drie urnenzuilen geplaatst met eromheen een urnenveld. Na de crematie elders kan daar de asbus van de overledene een eigen plekje krijgen.

Met betrekking tot de asbestemming bestaan de volgende mogelijkheden:
– Begraven in een familiegraf (het begraven van asbussen heeft geen gevolg voor het aantal overledenen dat in een familiegraf mag worden bijgezet).
– Begraven in een urnenveld (in een urnenveld wordt een urnengraf uitgegeven voor een periode van twintig jaar. Het is mogelijk deze periode telkens met tien jaar te verlengen. In een urnengraf kunnen maximaal twee urnen worden geplaatst).
– Bijzetten in een urnenzuil (het gebruiksrecht van een nis kan worden verkregen voor een periode van twintig jaar. Het is mogelijk deze periode telkens met tien jaar te verlengen. In urnenzuilen is uitsluitend plaats voor asbussen in urnen).
– Uitstrooien op het urnenveld ( het urnenveld is tevens gereserveerd als strooiveld waar de as van de overledene kan worden uitgestrooid).

Begraafplaats Voorhout

kerkhof voorhout

Adres rechthebbenden
Gedurende de looptijd van het recht tot begraven in een graf op onze begraafplaats, (grafrechten genoemd) blijken de houders van de rechten (rechthebbenden genaamd) door verhuizing, overlijden of anderszins niet meer op het ons bekende adres bereikbaar te zijn. Het is voor ons belangrijk om bij gelegenheid van het verlopen van de rechten, achterstallig onderhoud of bij schade aan het monument over het juiste adres van de rechthebbende te beschikken, teneinde deze aan te kunnen schrijven. Indien dit niet mogelijk is, zal het bestuur overgaan tot ruimen van het betreffende graf. Voordat tot ruiming van een graf wordt besloten onderneemt onze administratie diverse acties om de betreffende rechthebbende alsnog op te sporen. Hierbij moet u denken aan:

Navraag via de gemeente en parochieadministratie
Mededelingen op het informatiebord op het kerkhof
Plaatsing van een mededelingenbordje op het graf zelf
Oproepen in het parochieblad
Zoals u zult begrijpen is dit heel bewerkelijk en tijdrovend, dit is te voorkomen als u bij een adreswijziging of bij het overdragen van de grafrechten, zo spoedig mogelijk de administratie daarvan in kennis stelt.

Back To Top