skip to Main Content

Begraafplaats

Adres rechthebbenden
Gedurende de looptijd van het recht tot begraven in een graf op onze begraafplaats, (grafrechten genoemd) blijken de houders van de rechten (rechthebbenden genaamd) door verhuizing, overlijden of anderszins niet meer op het ons bekende adres bereikbaar te zijn. Het is voor ons belangrijk om bij gelegenheid van het verlopen van de rechten, achterstallig onderhoud of bij schade aan het monument over het juiste adres van de rechthebbende te beschikken, teneinde deze aan te kunnen schrijven. Indien dit niet mogelijk is, zal het bestuur overgaan tot ruimen van het betreffende graf. Voordat tot ruiming van een graf wordt besloten onderneemt onze administratie diverse acties om de betreffende rechthebbende alsnog op te sporen. Hierbij moet u denken aan:

-Navraag via de gemeente en parochie-administratie
-Mededelingen op het informatiebord op het kerkhof
-Plaatsing van een mededelingenbordje op het graf zelf
-Oproepen in het parochieblad
Zoals u zult begrijpen is dit heel bewerkelijk en tijdrovend, dit is te voorkomen als u bij een adreswijziging of bij het overdragen van de grafrechten, zo spoedig mogelijk de administratie daarvan in kennis stelt.

Warmond

Jaarlijks ruimen van de graven

Ieder jaar worden er graven geruimd, waarover de rechthebbenden en contactpersonen worden geïnformeerd. Dit voor zover hun adres bekend is bij het secretariaat van de kerk. De contactpersonen en rechthebbenden dienen zelf hun adreswijzigingen door te geven aan het secretariaat. Gebeurt dit niet dan wordt de berichtgeving over vervallen rechten moeilijk.

Jaarlijks worden de rechthebbenden van graven waarvan de rechten in het komende jaar verlopen hiervan in kennis gesteld. Na het ontvangen van de brief verstuurd door het parochiesecretariaat kunnen zij aangeven of zij de rechten met 10 jaar willen verlengen of dat zij afzien van verlenging waarna het grafmonument in het eerste kwartaal van het daaropvolgende jaar verwijderd zal worden.

Wanneer een grafmonument of steen niet verwijderd mag worden, omdat daar belangstelling voor bestaat door een van de nabestaanden of anderszins, dan dient de betreffende contactpersoon dit te melden.

Voor alle begraafplaatswensen, vragen en/of informatie kunt U terecht bij de begraafplaatsbeheerder of bij het secretariaat via telefoon 071-3010154 of via de mail  sintmatthias@parochiesintmaarten.nl . Natuurlijk kunt u ook een briefje in de brievenbus doen bij de pastorie of sturen naar Herenweg 78, 2361 ET Warmond.

Adressen van rechthebbenden of contactpersonen
Gedurende de looptijd van het recht van 10 of 20 jaar inzake  graven op onze begraafplaats blijken sommige  houders van het recht zoals is gebleken, door verhuizing, overlijden of anderszins niet meer op het bij ons bekende adres te wonen. Het is namelijk zo dat indien het recht of andere zaken betreffende het graf aan de orde zijn de direct betrokkenen op de hoogte worden gesteld.
U zult begrijpen dat indien een adres niet meer klopt, het vinden van het juiste adres tijdrovend is en vaak niet lukt. Vooral van hen die buiten de dorpsgrenzen zijn gaan wonen is het moeilijk het adres te achterhalen. Wij vragen dan ook aan nabestaanden van overledenen die in onze administratie als rechthebbende staan ingeschreven een verhuizing of anderszins altijd te melden aan het parochie-secretariaat.

Binnenkort zullen er ook weer graven geruimd gaan worden omdat het recht is verstreken. Het betreft hier met name algemene of parochiegraven. Om welke graven het gaat staat vermeld in een bericht welke hangt in het informatiekastje op ons kerkhof. Ook andere zaken betreffende ons kerkhof kunt U daarin of op de website vinden. Heeft u ideeën of wensen, bel ons of stuur een mailtje naar sintmatthias@parochiesintmaarten.nl

Particulier- of familiegraf 
Onder verwijzing naar het reglement begraafplaats wordt het gebruiksrecht voor de destijds vastgestelde regeling  verleend waarna verlenging kan plaatsvinden met een duur van 10 jaar. Momenteel wordt het gebruiksrecht verleend voor de duur van 10 of 20 jaar eveneens met de mogelijkheid de grafrechten te verlengen met 10 jaar.
Jaarlijks wordt nagegaan of deze periodes gaan verstrijken per  31 december van dat jaar.
Het betreft  de graven waarvan de rechthebbenden van de betreffende overledenen schriftelijk door het secretariaat van onze parochie in kennis worden gesteld.
Voorafgaand aan dit schrijven aan de rechthebbenden en gedurende het jaar zullen de grafnummers op het mededelingenbord op ons kerkhof worden vermeld.
Mocht men niet verlengen dan bestaat nog de mogelijkheid de gedenksteen weg te halen. Men wordt verzocht hiervoor contact op te nemen met het secretariaat via telefoon 071-3010154 of via de mail sintmatthias@parochiesintmaarten.nl .
De mogelijkheid bestaat ook dit op zaterdagochtend te doen zodat onze groep U ter wille kan zijn bij het weghalen.
Mocht die interesse er niet zijn dan zal het monument  na 1 januari worden afgevoerd en vernietigd. Ook voor andere vragen ons kerkhof betreffende kunt U bellen of mailen met het secretariaat.

Algemeen- of parochiegraf
Vanaf 2019 kunnen ook de algemene- of parochiegraven worden verlengd met een termijn van steeds 10 jaar. Hierdoor is het onderscheid komen te vervallen met de familie- of particuliere graven. Ook qua prijs is er geen verschil meer en is er dus feitelijk een situatie ontstaan dat er alleen nog particuliere graven worden uitgegeven. Wel is en blijft men natuurlijk vrij om een kleine in plaats van een grote grafsteen te plaatsen. Zie hiervoor het regelement.

Onder verwijzing naar het reglement waarin staat dat ruiming na 10 jaar mag  plaatsvinden zal dit gebeuren. Ook hier kan nu dus de grafrechten worden veerlengd of indien men dit niet wil het gedenksteentje door de nabestaanden worden weggehaald. Indien voor de gedenksteen geen belangstelling meer is bij de nabestaanden dan zullene deze stenen na 31 december worden weggehaald. Deze nabestaanden zullen, voor zover bekend bij het secretariaat, bericht ontvangen van deze ruimingen.

Huidige aanpak

Wekelijks worden nu door een groep vrijwilligers gewied, de bloemen en uitgebloeide planten verwijderd en de te groot geworden struiken gesnoeid. Iedere zaterdag is onze groep van 09.00 uur tot 12.00 uur hiervoor aanwezig. Ook als een parochiaan naar zijn laatste rustplaats wordt gebracht zijn wij aanwezig om de begraafplek er netjes te laten uitzien. Na de plechtigheid wordt er een kruisje op het graf geplaatst met de naam van de overledene en de bloemstukken gerangschikt. Dat kruisje blijft staan tot de gedenksteen wordt geplaatst. De bloemstukken worden na  ongeveer 14 dagen door ons verwijderd. Kortom, er wordt alles aan gedaan om ons kerkhof een mooi aanzien te geven en dat hebben onze gestorven geloofsgenoten ook verdiend. Wij hopen dat u er zelf ook van kunt genieten bij uw bezoek aan uw overleden dierbaren.
En u kunt ons ook enorm helpen door het scheiden van het afval. Doe a.u.b. het plastic-, tuin- en restafval in de juiste bakken . Zet ook geen planten of plant geen bollen tussen de graven, dat bemoeilijkt het onkruidvrij houden en plant vooral geen struiken, heesters of anderszins die veel te groot worden op de graven. Mocht u wensen hebben t.a.v. het graf van uw dierbare(n) en u bent er zelf niet toe in staat, een belletje (071-3010154) of mailtje (sintmatthias@parochiesintmaarten.nl) naar het secretariaat is voldoende om u ter wille te zijn. U kunt ook langskomen op de zaterdagochtend. Wij staan u graag te woord.

En mocht een bezoekje aan het graf van uw dierbare langs de kerk door de tuin door omstandigheden te bezwaarlijk zijn, het grote kerkhofhek achter staat open en uw auto kunt u daar parkeren.

Het is ons al meerdere keren overkomen dat een bezoeker(ster) zegt:  “Wat ziet dit kerkhof er prachtig uit met al die bomen er omheen. Hier zou ik ook wel begraven willen worden. Zo’n opmerking doet ons deugd. U hoeft tegenwoordig ook niet meer aan onze kerk verbonden te zijn hier begraven te worden. De restrictie dat u een parochiaan moet zijn bij onze Sint Matthiaskerk is dus verleden tijd. Zie ook het reglement hierover. Dus wat let u, loop eens langs en mail of bel onze secretarie.

Uren,dagen, maanden, jaren…….
Er wordt wel eens gezegd dat dood gaan het enige rechtvaardige in ons leven is. Vroeg of laat laten  we allemaal het leven achter ons. Niemand ontkomt er aan. Als het definitieve afscheid daar is komt er verschrikkelijk veel op je af. Het is daarom niet onverstandig al eerder over het afscheid na te denken. Ook wat betreft het begraven op ons kerkhof van Sint Matthias in Warmond.
Wij willen U allereerst wijzen op het kerkhofreglement. Daar staat al veel in over wat mag en kan op onze begraafplaats.

Als alles plotseling op het laatste moment geregeld moet worden kunnen de emoties onnodig hoog oplopen. Wij adviseren hierover vroegtijdig met elkaar te praten en afspraken te maken.

Voor informatie over (her)begraven op ons kerkhof  kunt u contact opnemen met het secretariaat via telefoon 071-3010154 of via de mail  sintmatthias@parochiesintmaarten.nl .

Het is ons al meerdere keren overkomen dat een bezoeker(ster) zegt: “Wat ziet dit kerkhof er prachtig uit met al die bomen er omheen. Hier zou ik ook wel begraven willen worden. Zo’n opmerking doet ons deugd. Er is echter de restrictie aan verbonden dat je als parochiaan ingeschreven moet zijn bij onze Sint Matthiaskerk.

Reglement voor het beheer van de begraafplaats van Sint Matthias in Warmond versie 14-3-19 met BM 19053

Onder verwijzing naar het reglement begraafplaats wordt het gebruiksrecht voor de destijds vastgestelde regeling verleend waarna verlenging kan plaatsvinden met een duur van 10 jaar. Momenteel wordt het gebruiksrecht verleend voor de duur van 20 jaar eveneens met de mogelijkheid de grafrechten te verlengen met 10 jaar.
Jaarlijks in september van ieder jaar wordt nagegaan of deze periodes gaan verstrijken per 31 december van dat jaar.
Het betreft 10 graven waarvan de rechthebbenden van de betreffende overledenen schriftelijk door het secretariaat van onze parochie in kennis worden gesteld.
Na ontvangst van dit schrijven aan de rechthebbenden zullen de grafnrs. op het mededelingenbord op ons kerkhof worden vermeld.
Mocht men overgaan tot niet verlengen dan bestaat evt. de mogelijkheid de gedenksteen weg te halen.

Door herbegraving vanuit een parochiegraf naar familiegraf of anderszins zullen enkele graven worden geruimd. Onder verwijzing naar het reglement waarin staat dat ruiming na 10 jaar mag plaatsvinden ( deze termijn is voor deze graven ruimschoots overtreden) zal dit na 31 december 2015 of eerder indien de noodzaak daartoe is gebeuren. Ook hier kan het gedenksteentje door de nabestaanden worden weggehaald. Indien er geen belangstelling hiervoor is zullle deze na 31 dec. worden weggehaald. Deze nabestaanden zullen eveneens bericht ontvagen van deze ruimingen.

VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTINGEN

op de begraafplaats Sint Matthias van de R.K. Parochie Sint Maarten, gelegen in de tuin achter de kerk aan de Herenweg 76 te Warmond, in de gemeente Teylingen.

Deze voorschriften behoren tot artikel 33 van het reglement van de begraafplaats voornoemd, vastgesteld d.d. 14 maart 2019.

Artikel 1
Bij de beheerder van de begraafplaats is voor iedere belanghebbende ter inzage het indelingsplan van de begraafplaats, verdeeld in vakken en graven. Op dit indelingsplan zijn de vakken en graven met letters en cijfers aangegeven.

Artikel 2
Voordat op een graf een grafteken of een beplanting wordt toegelaten moet een getekende grafakte aanwezig zijn en moet aan de beheerder de plaatsing worden medegedeeld onder vermelding van datum en tijdstip, alsmede het soort monument dat geplaatst wordt.

Artikel 3
In een vak met particulier of familiegraven worden op de graven toegelaten

  1. Liggende zerken, in de afmetingen van maximaal lengte x breedte x dikte = 190 x 90 x 20 cm (voor de graven bestemd voor twee overledenen) of maximaal breedte x hoogte x dikte = 190 x 180 x 20 cm (voor de graven bestemd voor twee overledenen). In dit vak worden geen grafbeplantingen toegelaten.
  2. Staande graftekens, in de afmetingen van maximaal l x b x h = 20 x 90 x 90 cm. In dit vak is grafbeplanting toegestaan in een strook van 90 cm breed vóór het grafteken over de lengte van het graf, waarbij de totale lengte van 190 cm, inclusief het staande monument, niet overschreden mag worden.
  3. Andere dan onder a. en b. genoemde liggende zerken en staande graftekens, waarvan het ontwerp tevoren afzonderlijk door het bestuur is goedgekeurd. Het ontwerp dient binnen de maximale maten te vallen: hoogte 90 cm, breedte 90 cm, lengte 190 cm
  4. Ook kunnen graftekens achterwege worden gelaten. De gehele oppervlakte van het graf is dan beschikbaar voor grafbeplanting.
 1. In een vak met particuliere urnengraven worden op de graven toegelaten liggende zerken en staande graftekens waarvan het ontwerp tevoren door het bestuur is goedgekeurd. Het ontwerp dient binnen de maximale maten te vallen: hoogte 90 cm, breedte 70 cm, lengte 70 cm
 2. In een vak met kindergraven of voor doodgeboren kinderen of onvoldragen vruchten worden graftekens of grafbeplantingen toegelaten waarvan het ontwerp tevoren door het bestuur is goedgekeurd. Het ontwerp dient binnen de maximale maten te vallen: hoogte 90 cm, breedte 70 cm, lengte 70 cm

Artikel 4
Wanneer in een vak goedgekeurde modellen van zerken en graftekens zijn voorgeschreven kan het bestuur een afwijkend model toestaan, mits het ontwerp daarvan tevoren afzonderlijk is goedgekeurd.

Artikel 5
Voor de zerken en gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals alle soorten natuursteen. Het bestuur kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor toepassing van andere materialen.

Artikel 6
Zerken en graftekens moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering ten genoegen van het bestuur.

 1. Urnen die op een graf worden bijgezet, dienen hecht aan de ondergrond te worden verbonden ten genoegen van het bestuur.

Artikel 7
De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde grafstrook, met een maximale hoogte van 1,20 m. De rechthebbende is dus verplicht het graf en de beplanting te onderhouden.

Artikel 8
De inscripties, zerken, graftekens en urnen mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers, ter beoordeling van de beheerder.

Artikel 9
Op de begraafplaats worden materialen en opstallen die het onderhoud belemmeren niet toegelaten, waaronder:

 1. grafbanden met ingestrooid grind of marmerslag;
 2. ijzeren hekken;
 3. palen met buizen of kettingen;
 4. opgeschroefde inscriptieplaten of schilden.

Artikel 10
Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op zerken of graftekens is niet toegestaan.

Artikel 11
De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens worden geacht kennis te dragen van het reglement van de begraafplaats en daarnaar te handelen.

Artikel 12
Betreffende de werkzaamheden op de graven bepaalt artikel 6 van het reglement van de begraafplaats:

 1. Het delven of dichten van graven, het openen van een graf en het opdelven van stoffelijke resten en het bijzetten van asbussen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats of, in opdracht van het bestuur, door derden.
 2. Het bestuur geeft aan hen, die door de rechthebbenden zijn belast met de bouw, de aanleg of het onderhoud van de graftekens en/of grafbeplantingen gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder.
 3. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen en diensten in de aula of de kapel. Op zaterdagen mogen geen werkzaamheden door beroepskrachten worden verricht, in opdracht van rechthebbenden, maar is uitsluitend de grafverzorging door de nabestaanden toegelaten.
 4. Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden meegenomen of te worden geplaatst of gestort volgens aanwijzing van de beheerder.

Artikel 13
Voor het plaatsen van zerken en graftekens en het bijzetten van urnen wordt door het bestuur geen tarieven geheven.

Artikel 14
Vóór het plaatsen van een zerk of grafteken en vóór het bijzetten van een urn dient de rechthebbende – of de leverancier namens de rechthebbende -, schriftelijk op te vragen bij de beheerder de juiste ligging van een graf, met vermelding van de naam van de overledene, de datum van begraving, de naam van de rechthebbende met vermelding van de naam van de leverancier. De grafaanduiding zal door de beheerder schriftelijk aan de aanvrager worden medegedeeld.

Artikel 15
Een zerk of een grafteken dient voor een bijzetting zo spoedig mogelijk na het overlijden doch uiterlijk 48 uur voor de begraving zodanig van het graf te worden verwijderd, dat het graf kan worden gedolven. Funderingsresten dienen op aanwijzing van de beheerder eveneens te worden verwijderd. Zerk of grafteken dient van de begraafplaats te worden afgevoerd of tijdelijk te worden opgeslagen op aanwijzing van de beheerder.

Artikel 36 van het reglement van de begraafplaats bepaalt: Opdracht tot het plaatsen van een grafteken, tot het verwijderen van een grafteken voor een bijzetting en tot het herplaatsen daarvan na een bijzetting moet worden gegeven door de rechthebbende. Wanneer een verwijderd grafteken zich op de begraafplaats bevindt en niet binnen drie maanden na de bijzetting wordt herplaatst, is het bestuur gerechtigd de delen daarvan van de begraafplaats te doen verwijderen en te doen vernietigen op kosten van de rechthebbende.

Artikel 16
Normaal gesproken nooit, maar in zeer uitzonderlijke gevallen, dit ter beoordeling van het bestuur, worden grafkelders toegelaten, die dan geen grotere oppervlakte mogen innemen dan de oppervlakte van het graf. Geprefabriceerde grafkelders kunnen worden ingelaten. Gemetselde graven worden opgetrokken in wanden van metselsteen tot 10 cm onder het maaiveld op een vloerplaat van gewapend beton. Alle grafkelders dienen te worden afgesloten met een afdekplaat van gewapend beton voordat het grafteken geplaatst wordt.

Artikel 17
Voor werkzaamheden op de graven door beroepskrachten is de begraafplaats geopend op de vijf werkdagen van 8 uur tot 17 uur. Voor bezoekers is de begraafplaats bovendien toegankelijk op de zaterdagen van 8 tot 17 uur en op zon- en feestdagen van 12 tot 17 uur. Buiten deze uren is het ook de uitvaartverzorgers en leveranciers van zerken en graftekens en urnen niet toegestaan zich op de begraafplaats te bevinden, tenzij met goedvinden van de beheerder. Het is de beheerder in uitzonderlijke gevallen toegestaan aan ondernemers een sleutel van de begraafplaats te geven.

Artikel 18
Het is niet toegestaan voor werkzaamheden op de graven gedeelten van de beplanting of de groenvoorziening, niet tot het graf behorende, te verwijderen. Bij vermeende hinder wordt contact opgenomen met de beheerder.

Artikel 19
Alleen de verharde wegen en paden, door de beheerder daartoe aangewezen, mogen worden bereden door vervoersmiddelen van de ondernemers. De beheerder is bevoegd een vervoermiddel met een naar zijn oordeel te hoge wieldruk of te grote afmeting de toegang tot de begraafplaats geheel te ontzeggen.

Artikel 20
De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of zaken op de begraafplaats.

Artikel 21
Personen, belast met werkzaamheden op de graven, dienen minstens 16 jaar oud te zijn en naar het oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed, ook in de zomer. Gebruik van radioapparatuur is verboden.

Artikel 22
De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden, lossen en transport. Zij mogen geen rechtstreeks beroep doen op assistentie door het personeel van de begraafplaats of de werknemers van de tuinonderhoudsdienst. Een verzoek tot het verlenen van hulp in bijzondere omstandigheden dient te worden gericht tot de beheerder.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 13 februari 2019.

 

Begraafplaats Warmond

Back To Top
X