skip to Main Content

Begraafplaats Warmond

Hartelijk welkom op de Begraafplaats van Sint Matthias te Warmond.

Neem contact met ons op voor al uw vragen, maar kijk eerst even hieronder.

De Sint Matthiaskerk is gevestigd aan de Herenweg 78 in Warmond. Het kerkhof van de parochiekern is gelegen achter kerk in de parkachtige tuin.
Het kerkhof is dagelijks geopend van zonsopkomst tot zonsondergang.

Onderstaand vindt u een aantal kopjes met veel gestelde vragen waarop u kunt doorklikken om het antwoord te kunnen lezen.

Daaronder is opgenomen het volledige begraafplaatsreglement, dat op 14 maart 2019 is bekrachtigd door de bisschop van Rotterdam. Daarin staan alle rechten en plichten ten aanzien van de begraafplaats.

Daarnaast is ook volledig opgenomen het voorschrift over de graftekens en grafbeplanting, om u te informeren over de mogelijkheden die u hiervoor heeft.

Tarievenlijst begraafplaats Sint Matthiaskerk 2024

 

In artikel 9 van het reglement ziet u op de begraafplaats begraven mogen worden:

 • Zij die als parochiaan staan ingeschreven bij de parochie en zij die met een parochiaan gehuwd waren;
 • Oud-parochianen die in een instelling voor gezondheidszorg verblijven en die voorheen tot de parochie behoorden;
 • Bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van (oud-)parochianen;
 • Zij die een bijzondere band hebben met de parochie;
 • Zij die Rooms Katholiek zijn.

In artikel 23 en volgenden van het reglement ziet u dat er alleen nog particuliere graven zijn. Dit is vanaf 2019 mogelijk geworden omdat er meer ruimte is gekomen op de begraafplaats. Algemene- of parochiegraven zijn dus niet meer verkrijgbaar, maar dit heeft alleen maar voordelen. Dit betekent dat:

 • Een grafplek alleen maar gedeeld hoeft te worden met aanverwanten tot in de 4e graad;
 • om 10 of 20 jaar de rechten verlengt kunnen worden;
 • er dus steeds weer opnieuw familie-verwanten in het zelfde graf begraven kunnen worden;
 • de prijzen voor de grafrechten en de onderhoudskosten van een particulier graf zijn gelijk aan die van een algemeen graf. Zie verder artikel 11 in het reglement.

Volgens artikel 1 van het reglement is de rechthebbende de meerderjarige persoon of rechtspersoon aan wie het grafrecht is verleend, dit is het recht op een particulier (urnen-)graf voor tenminste 10 jaar.

Hij of zij is dan ook direct het aanspreekpunt van de kerk wanneer het gaat over onderhoud, betaling, en verlenging, van het graf. En hij of zij is dus ook degene die namens de familie alle wensen kenbaar kan maken.

Volgens artikel 18 van het begraafplaatsreglement kan de rechthebbende van het graf binnen twee jaren voor de afloop van de termijn schriftelijk verlenging van zijn rechten aanvragen voor een aansluitende termijn van tien jaren.

Conform artikel 17 zal ook het bestuur zich inspannen en vanaf één jaar voor het verstrijken van een termijn, waarvoor de grafrechten zijn verleend, de rechthebbende attenderen op het aflopen van de grafrechten via mail, brief of aankondiging op de begraafplaats.

Als de rechthebbende verhuist of een ander telefoonnummer of email adres krijgt, is het voor de bereikbaarheid belangrijk dat u dit doorgeeft aan de secretarie van de kerk via telefoon 071-3010154 of mail sintmatthias@parochiesintmaarten.nl.

Wij kunnen u dan informeren over het aflopen van de grafrechten, de toestand van het graf, onderhoudszaken e.d..

Zie voor de bereikbaarheid van de rechthebbende en de overdracht van het grafrecht ook de artikelen 12, 13 en 14 in het reglement.

Wekelijks wordt door een groep vrijwilligers gewied, de bloemen en uitgebloeide planten verwijderd en de grote struiken ingekort. De afvalcontainers worden geleegd, de heggen gesnoeid en de graskanten gemaaid. Iedere zaterdag is deze groep van 09.00 uur tot 12.00 uur hiervoor aanwezig. Het grote hek aan de achterzijde van het kerkhof staat dan voor u open om de toegang zo makkelijk mogelijk te maken.

Ook als een parochiaan naar zijn laatste rustplaats wordt gebracht zijn de vrijwilligers vooraf aanwezig om het graf te openen en de paden te harken. Na de plechtigheid wordt er een kruisje op het graf geplaatst met de naam van de overledene en worden de bloemstukken gerangschikt. Dat kruisje blijft staan tot de gedenksteen wordt geplaatst. De bloemstukken worden na ongeveer 14 dagen door de vrijwilligers verwijderd.

Kortom, er wordt alles aan gedaan om het kerkhof een mooi aanzien te geven en het een plek van rust en bezinning te laten zijn. Wij gaan er van uit dat u dat waardeert en daaraan mee wilt werken door het graf van uw beminden zelf te onderhouden. Zie hiervoor ook het reglement VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTINGEN.

Zie hiervoor ook het VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTINGEN.

En wanneer u op de begraafplaats bent en het graf van uw dierbaren bezoekt wilt u dan, om alles tiptop in orde te houden en de groep vrijwilligers geen extra werk te bezorgen, het volgende doen:

 • Het graf en de beplanting daarop zelf onderhouden;
 • De paadjes tussen de graven en de strookjes voor en achter de graven vrijhouden van planten, vazen etc.;
 • Het afval scheiden in de plastic-, groen- en restafvalcontainer,
 • Alleen boompjes, plantjes en struiken planten die kleiner blijven dan 120 cm;
 • Ideeën en wensen kenbaar maken bij de secretarie van onze kerk; en
 • Zich melden bij de secretarie in het jaar voordat de grafrechten verlopen via telefoon 071-3010154 of mail sintmatthias@parochiesintmaarten.nl.

Reglement voor het beheer van de begraafplaats van Sint Matthias in Warmond

Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de R.-K. parochie van Sint Maarten locatie Sint Matthias in Warmond  Versie: 14 maart 2019 met B.M. 19.053, Gebaseerd op de 4e druk van het modelreglement van de Nederlandse R-.K. Kerkprovincie, d.d. 24 januari 2010.

Back To Top