skip to Main Content

Begraafplaats

Adres rechthebbenden
Gedurende de looptijd van het recht tot begraven in een graf op onze begraafplaats, (grafrechten genoemd) blijken de houders van de rechten (rechthebbenden genaamd) door verhuizing, overlijden of anderszins niet meer op het ons bekende adres bereikbaar te zijn. Het is voor ons belangrijk om bij gelegenheid van het verlopen van de rechten, achterstallig onderhoud of bij schade aan het monument over het juiste adres van de rechthebbende te beschikken, teneinde deze aan te kunnen schrijven. Indien dit niet mogelijk is, zal het bestuur overgaan tot ruimen van het betreffende graf. Voordat tot ruiming van een graf wordt besloten onderneemt onze administratie diverse acties om de betreffende rechthebbende alsnog op te sporen. Hierbij moet u denken aan:

-Navraag via de gemeente en parochie-administratie
-Mededelingen op het informatiebord op het kerkhof
-Plaatsing van een mededelingenbordje op het graf zelf
-Oproepen in het parochieblad
Zoals u zult begrijpen is dit heel bewerkelijk en tijdrovend, dit is te voorkomen als u bij een adreswijziging of bij het overdragen van de grafrechten, zo spoedig mogelijk de administratie daarvan in kennis stelt.

Warmond

Er wordt wel eens gezegd dat dit het enige rechtvaardige in ons leven is. Vroeg of laat laten we allemaal het leven achter ons. Niemand ontkomt er aan. Als het definitieve afscheid daar is komt er verschrikkelijk veel op je af. Het is daarom niet onverstandig al eerder over het afscheid na te denken. Ook wat betreft het begraven op ons kerkhof.
Wij willen U allereerst wijzen op het kerkhofreglement art. 9 lid 2 waarin staat:” Op de begraafplaats kunnen begraven worden zij die als parochiaan staan ingeschreven bij de parochie.” Een zeer belangrijk gegeven. Het komt voor dat bij een plotseling overlijden, en na verloop van tijd wordt dat wel eens kenbaar gemaakt, men een verkeerde keuze heeft gemaakt en i.p.v. een parochiegraf liever een familiegraf had gewild of het overbrengen (herbegrafenis) van een kind na overlijden van een der ouders naar een evt. familiegraf is goed om ook daarover na te denken en dit eerder kenbaar te maken. Ook komt het voor dat bij overlijden van een der ouders welke begraven is in een parochiegraf en na overlijden van de andere ouder de wens wordt geuit deze beide te herenigen in een familiegraf. Ook dat is belangrijk om van te voren te weten omdat de nabestaanden van de overledene die in hetzelfde parochiegraf ter ruste is gelegd ingelicht moeten worden. Als dat plotseling moet gebeuren kunnen de emoties hoog oplopen. Vermeld dient nog wel te worden dat een herbegrafenis 10 jaar na een overlijden mag plaatsvinden i.v.m. de grafrust. Bovenstaand enkele voorbeelden uit de praktijk die te voorkomen zijn.
Voor informatie over begraven op ons kerkhof kan contact worden opgenomen met het secretariaat onder telefoonnr. 071-3010154.

Het is ons al meerdere keren overkomen dat een bezoeker(ster) zegt: “Wat ziet dit kerkhof er prachtig uit met al die bomen er omheen. Hier zou ik ook wel begraven willen worden. Zo’n opmerking doet ons deugd. Er is echter de restrictie aan verbonden dat je als parochiaan ingeschreven moet zijn bij onze Sint Matthiaskerk.

Onder verwijzing naar het reglement begraafplaats wordt het gebruiksrecht voor de destijds vastgestelde regeling verleend waarna verlenging kan plaatsvinden met een duur van 10 jaar. Momenteel wordt het gebruiksrecht verleend voor de duur van 20 jaar eveneens met de mogelijkheid de grafrechten te verlengen met 10 jaar.
Jaarlijks in september van ieder jaar wordt nagegaan of deze periodes gaan verstrijken per 31 december van dat jaar.
Het betreft 10 graven waarvan de rechthebbenden van de betreffende overledenen schriftelijk door het secretariaat van onze parochie in kennis worden gesteld.
Na ontvangst van dit schrijven aan de rechthebbenden zullen de grafnrs. op het mededelingenbord op ons kerkhof worden vermeld.
Mocht men overgaan tot niet verlengen dan bestaat evt. de mogelijkheid de gedenksteen weg te halen.

Door herbegraving vanuit een parochiegraf naar familiegraf of anderszins zullen enkele graven worden geruimd. Onder verwijzing naar het reglement waarin staat dat ruiming na 10 jaar mag plaatsvinden ( deze termijn is voor deze graven ruimschoots overtreden) zal dit na 31 december 2015 of eerder indien de noodzaak daartoe is gebeuren. Ook hier kan het gedenksteentje door de nabestaanden worden weggehaald. Indien er geen belangstelling hiervoor is zullle deze na 31 dec. worden weggehaald. Deze nabestaanden zullen eveneens bericht ontvagen van deze ruimingen.

Begraafplaats Warmond

Back To Top
X