skip to Main Content

Het vormsel

In de vroege gebruiken van de katholieke kerk heeft men aan de handoplegging (bij de viering van het doopsel) een zalving met geurende olie (chrisma) toegevoegd. Dit deed men om beter de gaven van de heilige Geest aan te duiden. Deze zalving verduidelijkt ook de naam ‘christen’, wat ‘gezalfde’ betekent. De zalving bestaat nog steeds in het sacrament van het vormsel.
Iedere gedoopte die nog niet is gevormd, kan het sacrament van het vormsel ontvangen. Het vormsel wordt veelal toegediend aan jonge mensen die als kind zijn gedoopt. Ze kunnen nu zelf verantwoordelijkheid dragen en zelf ‘ja’ zeggen tegen het geloof waarvoor hun ouders bij de doop hebben gekozen. In het vormsel bevestigt de Heilige Geest het ‘ja-woord’ van de vormeling, Hij geeft hem/haar kracht om te blijven geloven in de liefdevolle boodschap van Jezus en om de Blijde Boodschap (Evangelie) door te geven.

Vormsel: hoe gaat dat in onze parochie?

Vanaf januari is er voor de jongeren die in groep 8 zitten of zaten een programma ter voorbereiding op het sacrament van het vormsel aan de hand van het project van het bisdom ‘In vuur en vlam’. Met behulp van aansprekende werkvormen zullen de jongeren ontdekken wat de betekenis van dit sacrament voor hen is. Pas aan het eind van het voorbereidingstraject gaan wij ervan uit dat zij zelf kunnen en willen beslissen of zij het sacrament op dit moment in hun leven willen ontvangen. Ook wie nu nog twijfelt, kan gewoon meedoen aan de voorbereiding. Wilt u meer horen hierover, kom dan met uw jongere naar de informatiebijeenkomst.

Vormselvieringen in 2024

De vormselviering voor parochie Sint Maarten wordt aangevraagd voor het weekend ná Pinksteren. Het vormsel zal op 29 juni 2024 plaatsvinden. Bisschop van den Hende zal de jongeren die mee hebben gedaan aan het voorbereidingstraject en daarvoor kiezen, het sacrament van het vormsel toedienen.
Als er veel vormelingen zijn, kan de Bisschop kiezen voor een extra viering. De jongeren worden dan ingedeeld bij een van beide vieringen. Indeling gebeurt op basis van de aantallen. We delen in principe alle kinderen uit dezelfde parochiekern bij dezelfde viering in.

Doopsel

Om het sacrament van het vormsel te kunnen ontvangen moet men gedoopt zijn. Is uw kind niet in een van de kerken van parochie Sint Maarten gedoopt, dan verzoeken wij u om een doopbewijs in te leveren bij een van de vormselwerkgroepen. Deze kunt u opvragen bij de doopkerk. Mocht uw kind nog niet gedoopt zijn, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met het secretariaat van uw parochiekern.

Aanmelden vormselproject 2024

Ouders kunnen hun kind aanmelden als hij/zij in groep 8 zit of gezeten heeft. Dit kan via het inschrijfformulier (bladzijde 3). Aanmelden kan vanaf nu t/m 31 december 2023.


Kosten

Wij vragen van u een bijdrage in de kosten van €40,00. Hiervoor ontvangt u onder andere het werkboek, de bus en de toegang voor de Vuurdoop en foto’s van de vormselviering. 
Wij verzoeken u deze bijdrage binnen een week na invulling van het inschrijfformulier over te maken naar: NL89 RABO 0168 4458 40 t.n.v. parochie Sint Maarten, o.v.v. “Vormselbijdrage voor- en achternaam kind” en de woonplaats.


Hulp van ouders

De hulp van ouders is soms noodzakelijk. Er kan dus om uw hulp gevraagd worden bij het project of een viering. Vele handen maken lichter werk!

Volwassenen en het vormsel

Als u als volwassene gevormd wilt worden (en misschien ook nog gedoopt en/of de eerste Communie wilt ontvangen), neemt u dan contact op met het secretariaat van de parochiekern van uw woonplaats voor een eigen traject.

Programma vormselproject 2024:

  • een informatieavond voor ouders en jongeren in op 16 november 2023
  • een presentatieviering in de Sint Jozefkerk te Noordwijkerhout
  • een bezoek aan de kerktoren van de Sint Pancratiuskerk te Sassenheim
  • twee bijeenkomsten voor de jongeren
  • een bijeenkomst voor de jongeren en de ouders
  • een bezoek aan de Vuurdoop in Rotterdam op 18 mei 2024
  • een “generale repetitie” in de vormselkerk in de Sint Jozefkerk
  • de vormselviering in de Sint Jozefkerk op 29 juni 2024
  • de terugkomviering in de Sint Jozefkerk

De informatieavond en de voorbereidingsbijeenkomsten zijn in ’t Victorhuis, Sporkenhout 12 te Noordwijkerhout.

Zijn er nog vragen over het vormsel, dan kunt u contact opnemen met het volgende e-mailadres: Vormsel@parochiesintmaarten.nl

Aanmelden Vormsel 2024 graag de onderstaande link aanklikken:

Back To Top