skip to Main Content

Adres rechthebbenden
Gedurende de looptijd van het recht tot begraven in een graf op onze begraafplaats, (grafrechten genoemd) blijken de houders van de rechten (rechthebbenden genaamd) door verhuizing, overlijden of anderszins niet meer op het ons bekende adres bereikbaar te zijn. Het is voor ons belangrijk om bij gelegenheid van het verlopen van de rechten, achterstallig onderhoud of bij schade aan het monument over het juiste adres van de rechthebbende te beschikken, teneinde deze aan te kunnen schrijven. Indien dit niet mogelijk is, zal het bestuur overgaan tot ruimen van het betreffende graf. Voordat tot ruiming van een graf wordt besloten onderneemt onze administratie diverse acties om de betreffende rechthebbende alsnog op te sporen.

Hierbij moet u denken aan:

Navraag via de gemeente en parochieadministratie
Mededelingen op het informatiebord op het kerkhof
Plaatsing van een mededelingenbordje op het graf zelf
Oproepen in het parochieblad
Zoals u zult begrijpen is dit heel bewerkelijk en tijdrovend, dit is te voorkomen als u bij een adreswijziging of bij het overdragen van de grafrechten, zo spoedig mogelijk de administratie daarvan in kennis stelt.

Voor meer informatie over de begraafplaats van een kerk van Parochie Sint Maarten, kunt u het lokale secretariaat benaderen, het telefoonnummer vindt u op de homepage in het tabblad  ‘contact’.

Noordwijk

RK BEGRAAFPLAATS AAN DE GOOWEG – NOORDWIJK

In vroeger tijden werden de doden meestal begraven in de tuin (hof) van de kerk, het kerkhof. In veel dorpen tref je dergelijke plaatsen nog aan. De situatie in Noordwijk belette dat en daarom heeft de parochie naar een andere plaats gezocht. Zo werd in 1884 een perceel grond gekocht, gelegen naast de buitenplaats Calorama. Een bijzondere locatie, omdat daar volgens overlevering de H. Jeroen in 856 de marteldood is gestorven. In de Leidsche Courant van 20 mei 1989 werd beschreven, dat bij het geschikt maken van het terrein voor de nieuwe bestemming, men in de winter van 1887-1888 gebruik heeft gemaakt van de diensten van honderd werklozen. De uitvoering gebeurde als een werkverschaffingsproject, tegen een dagloon van tachtig cent. Uiteindelijk zijn de kapel en de begraafplaats in mei 1889 in gebruik genomen, met de inwijding van de kapel door pastoor Van Houten. In 1923 onderging de begraafplaats een belangrijke uitbreiding. Opnieuw door middel van een project van werkverschaffing. In die periode was er een grote werkloosheid onder de vissers, zodat zij veel werk aan deze uitbreiding hebben verricht. Overigens is de begraafplaats daarna nog twee maal uitgebreid.

Bij gelegenheid van het eeuwfeest stond er een informatief artikel in ‘de Noordwijker’, dat we gebruiken als bron voor enkele bijzonderheden. Tussen de hoofdingang en de kapel staan in een cirkel twaalf grote beuken, ook wel de twaalf apostelen genoemd. Daarbinnen ligt het grafmonument voor de priesters van de parochie. Rond 1930 is het graf opgeluisterd met een monument. Pastoor Van der Horst was de eerste, die in deze kelder is bijgezet.

Tegen ‘de rug’ van het priestergraf is een bijzonder monument, gevormd door keitjes, waarop namen staan geschreven en soms een korte tekst, zoals ‘eindelijk een plekje’. Het is een gedenkplaats voor ongedoopte kinderen geworden. Tot de jaren zestig mochten niet gedoopte kinderen niet in gewijde aarde worden begraven; ze waren niet verlost van de erfzonde en kwamen dus niet in de hemel, zo luidde de visie in die tijd. Gelukkig denkt de kerk tegenwoordig beter en de laatste jaren verschijnen op veel katholieke begraafplaatsen herdenkingsmonumenten voor deze kinderen. Ook op onze begraafplaats.

Vanaf de hoofdingang gezien rechts van het priestergraf is de laatste rustplaats vanMaria Montessori. Zij is bekend vanwege de onderwijsmethode die zij ontwikkelde en die thans nog in veel scholen wordt toegepast, zoals in de RK Montessorischool in wijk Boechorst. Zij is afkomstig van Italië, waar ze haar loopbaan in 1896 begon als arts, de eerste vrouwelijke arts in Italië. Werkend in de armste buurten van Rome nam haar carrière een wending. Ze ontwikkelde een onderwijsmethode, waarbij de kern meestal wordt samengevat in de uitspraak: ‘Help mij het zelf te doen’; alle opvoeding is in principe zelfopvoeding (website van Montessorischool). Omstreeks 1934 verliet ze Italië, omdat dictator Mussolini de Montessorischolen liet sluiten. Ze ging in Spanje werken, waar de burgeroorlog in 1936 de oorzaak was van haar komst naar Nederland. In 1952 woonde ze in Noordwijk, waar ze onverwacht is overleden en in stilte begraven. Een sierlijke lage muur in gebogen vorm omgeeft haar graf.

Links van het priestergraf ligt het achthoekige mausoleum van Jacques Urlus, in 1935 op 68 jarige leeftijd overleden. Hij was tenor en werd beroemd in opera’s en als concertzanger, waartoe hij door zijn muzikaliteit, beschaafde voordracht en lyrische stem bij uitstek geschikt was. In het voorjaar van 1900 gaf hij gehoor aan een uitnodiging van Willem Mengelberg om, begeleid door het Concertgebouworkest, de rol van Evangelist te vervullen in de Matthäus-Passion; dit heeft hij daarna tot 1914 ieder jaar gedaan. Vanaf 1903 werd Urlus’ stem, zowel in Europa als in Amerika, op grammofoonplaten vastgelegd, en ook heeft hij later nog voor de radio gezongen (bron: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis).

Voor de kapel, aan de linkerkant, liggen enkele rijen oudere graven uit de laatste decennia van de 19e eeuw en de eerste decennia van de 20e eeuw. Ze zijn duidelijk te herkennen aan de grote kruizen op de monumenten. Op een van de graven staat een manshoge engel, die blijkens de inscriptie aan de achterzijde door beeldhouwer C.H. Peeters uit Antwerpen is gemaakt.

Ook is hier een graf van de laatste zusters en een monument ter herinnering aan de zusters uit het Barbaraklooster (1438 – 1573). Ze leefden eerst volgens de Derde-orde van St. Franciscus – in 1446 gingen de zusters over tot de regel van H. Augustinus en werden ze reguliere kanunnikessen. Het klooster was gesticht om ‘een parel om Gods wil te zijn en ter ere van God en zijn gezegende moeder Maria en Sint Catharina, Sint Barbara, Sint Franciscus, Sint Augustinus en al Gods heiligen’. Dit monument is een restant van de muur van het Barbaraklooster.

Achter de kapel begint het jongste gedeelte van de begraafplaats. Hier staan veel moderne grafstenen, waarbij voldoende ruimte wordt gelaten aan een persoonlijke voorkeur van de familie.

Helemaal achter op de begraafplaats is een bijzonder monument. Het is een herinnering aan de Zusters Franciscanessen van Heijthuijzen, die tussen 1922 en 1935 in Noordwijk hebben gewoond en werden verpleegd voor de ziekten, die ze zelf hadden opgelopen bij hun zorg voor de zieken. Uit respect voor de inzet van deze veelal nog jonge vrouwen is op 16 augustus 2007 een passend monument opgericht.

SAMENVATTING REGLEMENT VAN DE R.K. BEGRAAFPLAATS

Het beheer van de begraafplaats berust bij de beheercommissie, eigenaresse van de begraafplaats.

De begraafplaats is bestemd voor het begraven van overleden leden van de bovengenoemde Parochiekern. De door het Parochiebestuur aangestelde beheerder is belast met de dagelijkse leiding van de begraafplaats. Grafrecht is het recht van gebruik van een graf.

Een eigen graf geeft het gebruiksrecht (ook wel genoemd grafhuur) voor de duur van maximaal 20 jaar aan één rechthebbende. Een rechthebbende kan, binnen 2 jaar voor de afloop van de termijn, schriftelijk verlenging aanvragen voor een aanvullende termijn van 5 jaar. Dit kan in totaal 2 maal. Een algemeen graf is bestemd voor het begraven van meerdere overledenen, die geen verwanten van elkaar hoeven te zijn, met een gebruiksrecht van maximaal 10 jaar. Dit recht kan niet verlengd worden.

De rechthebbende dient het graf in een goede staat van onderhoud te houden. Aan de beheercommissie kan verzocht worden dit onderhoud te laten verzorgen tegen een afgesproken jaarlijkse vergoeding.

De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde grafstrook, met een maximale hoogte van 1.20 meter.

De rechthebbende dient bij verhuizing dit aan de kerkhofadministratie door te geven. Bij eventuele overdracht van het recht aan een ander, dient de naam en het volledige adres van de nieuwe rechthebbende aan de kerkhofadministratie schriftelijk te worden doorgegeven.

Begraafplaatsbeheerder: de heer Leen van der Zalm, 06-53361720

Noordwijkerhout

Kerkhof Sint Jozef  www.sintjozefbegraafplaats.nl

SAMENVATTING REGLEMENT VAN DE R.K. BEGRAAFPLAATS

Het beheer van de begraafplaats berust bij de beheercommissie, eigenaresse van de begraafplaats.

De begraafplaats is bestemd voor het begraven van overleden leden van de bovengenoemde Parochiekern. De door het Parochiebestuur aangestelde beheerder is belast met de dagelijkse leiding van de begraafplaats. Grafrecht is het recht van gebruik van een graf.

Een eigen graf geeft het gebruiksrecht (ook wel genoemd grafhuur) voor de duur van maximaal 20 jaar aan één rechthebbende. Een rechthebbende kan, binnen 2 jaar voor de afloop van de termijn, schriftelijk verlenging aanvragen voor een aanvullende termijn van 5 jaar. Dit kan in totaal 2 maal. Een algemeen graf is bestemd voor het begraven van meerdere overledenen, die geen verwanten van elkaar hoeven te zijn, met een gebruiksrecht van maximaal 10 jaar. Dit recht kan niet verlengd worden.

De rechthebbende dient het graf in een goede staat van onderhoud te houden. Aan de beheercommissie kan verzocht worden dit onderhoud te laten verzorgen tegen een afgesproken jaarlijkse vergoeding.

De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde grafstrook, met een maximale hoogte van 1.20 meter.

De rechthebbende dient bij verhuizing dit aan de kerkhofadministratie door te geven. Bij eventuele overdracht van het recht aan een ander, dient de naam en het volledige adres van de nieuwe rechthebbende aan de kerkhofadministratie schriftelijk te worden doorgegeven.

Sassenheim

Rouwkapel
In de Sint Pancratius kerk te Sassenheim is een nieuwe rouwkapel gerealiseerd.

Het is een sfeervolle ruimte met gekleurde kerkramen aan de ene zijde en een doorkijk boven een ruim twee meter hoge afscheiding naar de kerkruimte aan de andere kant. Verder is het meubilair en de verlichting aangepast aan het gebruik der ruimte, zo staat er een wandkast met verlichting voor een foto en condoleance boek, een tafel met stoelen, bloementafeltjes en kaarsen standaards enz..

De kapel wordt via de begrafenis ondernemer gebruikt en is voorzien van een eigen toegang via een hoofddeur van buitenaf bij de parkeerplaats. Deze sluit aan op de onlangs aangelegde minder validen opgang, zodat ook mensen die minder goed ter been zijn er eenvoudig kunnen komen.

Naar het zich laat aanzien wordt er hiermede aan een al lang in Sassenheim levende wens voldaan en zal dit in een behoefte voorzien!

SAMENVATTING REGLEMENT VAN DE R.K. BEGRAAFPLAATS

Het beheer van de begraafplaats berust bij de beheercommissie, eigenaresse van de begraafplaats.

De begraafplaats is bestemd voor het begraven van overleden leden van de bovengenoemde Parochiekern. De door het Parochiebestuur aangestelde beheerder is belast met de dagelijkse leiding van de begraafplaats. Grafrecht is het recht van gebruik van een graf.

Een eigen graf geeft het gebruiksrecht (ook wel genoemd grafhuur) voor de duur van maximaal 20 jaar aan één rechthebbende. Een rechthebbende kan, binnen 2 jaar voor de afloop van de termijn, schriftelijk verlenging aanvragen voor een aanvullende termijn van 5 jaar. Dit kan in totaal 2 maal. Een algemeen graf is bestemd voor het begraven van meerdere overledenen, die geen verwanten van elkaar hoeven te zijn, met een gebruiksrecht van maximaal 10 jaar. Dit recht kan niet verlengd worden.

De rechthebbende dient het graf in een goede staat van onderhoud te houden. Aan de beheercommissie kan verzocht worden dit onderhoud te laten verzorgen tegen een afgesproken jaarlijkse vergoeding.

De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde grafstrook, met een maximale hoogte van 1.20 meter.

De rechthebbende dient bij verhuizing dit aan de kerkhofadministratie door te geven. Bij eventuele overdracht van het recht aan een ander, dient de naam en het volledige adres van de nieuwe rechthebbende aan de kerkhofadministratie schriftelijk te worden doorgegeven.

Voorhout

Stichting Begraafplaats

Aansluitend op het kerkhof van de parochie is de begraafplaats van Stichting Begraafplaats Voorhout gelegen. In het bestuur van deze stichting zitten vertegenwoordigers van de Hervormd Gereformeerde kerk, de katholieke kerk en de gemeente Voorhout.

Meer informatie vindt u op de website van
Stichting Begraafplaats Voorhout

SAMENVATTING REGLEMENT VAN DE R.K. BEGRAAFPLAATS

Het beheer van de begraafplaats berust bij de beheercommissie, eigenaresse van de begraafplaats.

De begraafplaats is bestemd voor het begraven van overleden leden van de bovengenoemde Parochiekern. De door het Parochiebestuur aangestelde beheerder is belast met de dagelijkse leiding van de begraafplaats. Grafrecht is het recht van gebruik van een graf.

Een eigen graf geeft het gebruiksrecht (ook wel genoemd grafhuur) voor de duur van maximaal 20 jaar aan één rechthebbende. Een rechthebbende kan, binnen 2 jaar voor de afloop van de termijn, schriftelijk verlenging aanvragen voor een aanvullende termijn van 5 jaar. Dit kan in totaal 2 maal. Een algemeen graf is bestemd voor het begraven van meerdere overledenen, die geen verwanten van elkaar hoeven te zijn, met een gebruiksrecht van maximaal 10 jaar. Dit recht kan niet verlengd worden.

De rechthebbende dient het graf in een goede staat van onderhoud te houden. Aan de beheercommissie kan verzocht worden dit onderhoud te laten verzorgen tegen een afgesproken jaarlijkse vergoeding.

De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde grafstrook, met een maximale hoogte van 1.20 meter.

De rechthebbende dient bij verhuizing dit aan de kerkhofadministratie door te geven. Bij eventuele overdracht van het recht aan een ander, dient de naam en het volledige adres van de nieuwe rechthebbende aan de kerkhofadministratie schriftelijk te worden doorgegeven.

De tekst van het volledige reglement kunt u hieronder bekijken.

Volledig reglement begraafplaats = LINK zie huidige site:
http://stjeroen.nl/contact/begraafplaats/reglement-begraafplaats/

Begraafplaatsbeheerder: de heer Leen van der Zalm, 06-53361720

Kerkhof tarieven = http://stjeroen.nl/wp-content/uploads/2015/08/KERKHOFTARIEVEN-1-1-2017.xls

Onder verwijzing naar het reglement begraafplaats wordt het gebruiksrecht voor de destijds vastgestelde regeling verleend waarna verlenging kan plaatsvinden met een duur van 10 jaar. Momenteel wordt het gebruiksrecht verleend voor de duur van 20 jaar eveneens met de mogelijkheid de grafrechten te verlengen met 10 jaar.
Jaarlijks in september van ieder jaar wordt nagegaan of deze periodes gaan verstrijken per 31 december van dat jaar.
Het betreft 10 graven waarvan de rechthebbenden van de betreffende overledenen schriftelijk door het secretariaat van onze parochie in kennis worden gesteld.
Na ontvangst van dit schrijven aan de rechthebbenden zullen de grafnrs. op het mededelingenbord op ons kerkhof worden vermeld.
Mocht men overgaan tot niet verlengen dan bestaat evt. de mogelijkheid de gedenksteen weg te halen.
Men wordt verzocht hiervoor te bellen C,J.G. van der Vooren (telefoonnr. 3010469). De mogelijkheid bestaat dit op zaterdagochtend te doen zodat onze groep U terwille kan zijn bij het weghalen. Mocht die interesse er niet zijn dan zal het monument na 1 januari a.s worden afgevoerd en vernietigd. Ook voor andere vragen ons kerkhof betreffende kunt U bellen naar bovenstaand tefoonnr

Door herbegraving vanuit een parochiegraf naar familiegraf of anderszins zullen enkele graven worden geruimd. Onder verwijzing naar het reglement waarin staat dat ruiming na 10 jaar mag plaatsvinden ( deze termijn is voor deze graven ruimschoots overtreden) zal dit na 31 december 2015 of eerder indien de noodzaak daartoe is gebeuren. Ook hier kan het gedenksteentje door de nabestaanden worden weggehaald. Indien er geen belangstelling hiervoor is zullle deze na 31 dec. worden weggehaald. Deze nabestaanden zullen eveneens bericht ontvagen van deze ruimingen.

Warmond

Er wordt wel eens gezegd dat dit het enige rechtvaardige in ons leven is. Vroeg of laat laten we allemaal het leven achter ons. Niemand ontkomt er aan. Als het definitieve afscheid daar is komt er verschrikkelijk veel op je af. Het is daarom niet onverstandig al eerder over het afscheid na te denken. Ook wat betreft het begraven op ons kerkhof.
Wij willen U allereerst wijzen op het kerkhofreglement art. 9 lid 2 waarin staat:” Op de begraafplaats kunnen begraven worden zij die als parochiaan staan ingeschreven bij de parochie.” Een zeer belangrijk gegeven. Het komt voor dat bij een plotseling overlijden, en na verloop van tijd wordt dat wel eens kenbaar gemaakt, men een verkeerde keuze heeft gemaakt en i.p.v. een parochiegraf liever een familiegraf had gewild of het overbrengen (herbegrafenis) van een kind na overlijden van een der ouders naar een evt. familiegraf is goed om ook daarover na te denken en dit eerder kenbaar te maken. Ook komt het voor dat bij overlijden van een der ouders welke begraven is in een parochiegraf en na overlijden van de andere ouder de wens wordt geuit deze beide te herenigen in een familiegraf. Ook dat is belangrijk om van te voren te weten omdat de nabestaanden van de overledene die in hetzelfde parochiegraf ter ruste is gelegd ingelicht moeten worden. Als dat plotseling moet gebeuren kunnen de emoties hoog oplopen. Vermeld dient nog wel te worden dat een herbegrafenis 10 jaar na een overlijden mag plaatsvinden i.v.m. de grafrust. Bovenstaand enkele voorbeelden uit de praktijk die te voorkomen zijn.
Voor informatie over begraven op ons kerkhof kan contact worden opgenomen met het secretariaat onder telefoonnr. 071-3010154.

SAMENVATTING REGLEMENT VAN DE R.K. BEGRAAFPLAATS

Het beheer van de begraafplaats berust bij de beheercommissie, eigenaresse van de begraafplaats.

De begraafplaats is bestemd voor het begraven van overleden leden van de bovengenoemde Parochiekern. De door het Parochiebestuur aangestelde beheerder is belast met de dagelijkse leiding van de begraafplaats. Grafrecht is het recht van gebruik van een graf.

Een eigen graf geeft het gebruiksrecht (ook wel genoemd grafhuur) voor de duur van maximaal 20 jaar aan één rechthebbende. Een rechthebbende kan, binnen 2 jaar voor de afloop van de termijn, schriftelijk verlenging aanvragen voor een aanvullende termijn van 5 jaar. Dit kan in totaal 2 maal. Een algemeen graf is bestemd voor het begraven van meerdere overledenen, die geen verwanten van elkaar hoeven te zijn, met een gebruiksrecht van maximaal 10 jaar. Dit recht kan niet verlengd worden.

De rechthebbende dient het graf in een goede staat van onderhoud te houden. Aan de beheercommissie kan verzocht worden dit onderhoud te laten verzorgen tegen een afgesproken jaarlijkse vergoeding.

De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde grafstrook, met een maximale hoogte van 1.20 meter.

De rechthebbende dient bij verhuizing dit aan de kerkhofadministratie door te geven. Bij eventuele overdracht van het recht aan een ander, dient de naam en het volledige adres van de nieuwe rechthebbende aan de kerkhofadministratie schriftelijk te worden doorgegeven.

Zo’n 20 jaar geleden zijn ondergetekende en Gerard van Leeuwen begonnen om enige structuur aan te brengen aan de inrichting met o.a. te beginnen met het afbakenen van de begraafvakken. In samenwerking met Gerard Versluis van de toenmalige technische commissie is dit gerealiseerd, Daarna kwam de wateraftapplaats en de plaatsing van afvalbakken van groen en overig restafval. Vervolgens het bestraten van het hoofdpad tot aan het monumentale hek. Daarna werd het z.g. seminariegedeelte verwijderd en werd het monument ter gedachtenis van Mgr. C. Broere (onlangs verplaatst naar de ingang) de laatste herinnering aan dit gedeelte. De monumentale grafstenen met die van o.a. Mgr. Taskin kregen een plaatsje in de tuin van Mariengaarde. De vrijgekomen ruimte werd benut om de urnentuin aan te leggen. Ook werd bij de ingang een z.g. bezinningsbankje geplaatst. Nadat Gerard van L. door omstandigheden moest afhaken werden Wim de Vroomen, Jan Wassenaar en Loek van Winsen bereid gevonden de groep te komen versterken. Het onderhoud aan ons kerkhof kon daardoor met deze enthousiaste krachten intensiever gedaan worden. De enigszins her en der vervallen graven werden aangepakt en zodra er tegenwoordig iets aan de graven gaat mankeren wordt dit hersteld. Bloemen en uitgebloeide planten worden verwijderd etc. en te groot geworden struiken gesnoeid. Kortom, er wordt alles aan gedaan om ons kerkhof een mooi aanzien te geven en dat hebben onze gestorven parochiegenoten toch verdiend. Iedere zaterdag is onze groep van 08.00 uur tot 12.00 uur aanwezig. Ook als een parochiaan naar zijn laatste rustplaats wordt gebracht zijn wij aanwezig om de begraafplek er netjes te laten uitzien. Na de plechtigheid wordt er een kruisje op het graf geplaatst met de naam van de overledene en de bloemen in ’n kruis gerangschikt. Dat kruisje blijft staan tot de gedenksteen wordt geplaatst. De bloemen worden na ong. 14 dagen door ons verwijderd.
Ook van onze zijde zijn er nog wat wensen. A.u.b. doe tuin- en restafval in de daarvoor bestemde bakken . Zet geen planten of plant geen bollen tussen de graven, dat bemoeilijkt het onkruidvrij houden en plant vooral geen struiken,heesters of anderszins die veel te groot worden op familiegraven en zeker niet op parochiegraven. Mocht u wensen hebben t.a.v. het graf van uw dierbare(n) en u bent er zelf niet toe in staat, een belletje naar Cor van der Vooren tel. 071-3010469 of via een e-mail naar c.j.g.vandervooren@ziggo.nl is voldoende om u ter wille te zijn. U kunt ook langskomen op de zaterdagochtend en mocht een bezoekje aan het graf van uw dierbare langs de kerk door de tuin door omstandigheden te bezwaarlijk zijn, het kerkhofhek achter staat open en een evt. auto kan daar geparkeerd worden. Via deze website laten wij nog wel eens iets van ons horen.

Het is ons al meerdere keren overkomen dat een bezoeker(ster) zegt: “Wat ziet dit kerkhof er prachtig uit met al die bomen er omheen. Hier zou ik ook wel begraven willen worden. Zo’n opmerking doet ons deugd. Er is echter de restrictie aan verbonden dat je als parochiaan ingeschreven moet zijn bij onze Sint Matthiaskerk.

Onder verwijzing naar het reglement begraafplaats wordt het gebruiksrecht voor de destijds vastgestelde regeling verleend waarna verlenging kan plaatsvinden met een duur van 10 jaar. Momenteel wordt het gebruiksrecht verleend voor de duur van 20 jaar eveneens met de mogelijkheid de grafrechten te verlengen met 10 jaar.
Jaarlijks in september van ieder jaar wordt nagegaan of deze periodes gaan verstrijken per 31 december van dat jaar.
Het betreft 10 graven waarvan de rechthebbenden van de betreffende overledenen schriftelijk door het secretariaat van onze parochie in kennis worden gesteld.
Na ontvangst van dit schrijven aan de rechthebbenden zullen de grafnrs. op het mededelingenbord op ons kerkhof worden vermeld.
Mocht men overgaan tot niet verlengen dan bestaat evt. de mogelijkheid de gedenksteen weg te halen.
Men wordt verzocht hiervoor te bellen C,J.G. van der Vooren (telefoonnr. 3010469). De mogelijkheid bestaat dit op zaterdagochtend te doen zodat onze groep U terwille kan zijn bij het weghalen. Mocht die interesse er niet zijn dan zal het monument na 1 januari a.s worden afgevoerd en vernietigd. Ook voor andere vragen ons kerkhof betreffende kunt U bellen naar bovenstaand tefoonnr

Door herbegraving vanuit een parochiegraf naar familiegraf of anderszins zullen enkele graven worden geruimd. Onder verwijzing naar het reglement waarin staat dat ruiming na 10 jaar mag plaatsvinden ( deze termijn is voor deze graven ruimschoots overtreden) zal dit na 31 december 2015 of eerder indien de noodzaak daartoe is gebeuren. Ook hier kan het gedenksteentje door de nabestaanden worden weggehaald. Indien er geen belangstelling hiervoor is zullle deze na 31 dec. worden weggehaald. Deze nabestaanden zullen eveneens bericht ontvagen van deze ruimingen.

Rouwkapel
In de St. Pancratius kerk te Sassenheim is een nieuwe rouwkapel gerealiseerd.

Het is een sfeervolle ruimte met gekleurde kerkramen aan de ene zijde en een doorkijk boven een ruim twee meter hoge afscheiding naar de kerkruimte aan de andere kant. Verder is het meubilair en de verlichting aangepast aan het gebruik der ruimte, zo staat er een wandkast met verlichting voor een foto en condoleance boek, een tafel met stoelen, bloementafeltjes en kaarsen standaards enz..

De kapel wordt via de begrafenis ondernemer gebruikt en is voorzien van een eigen toegang via een hoofddeur van buitenaf bij de parkeerplaats. Deze sluit aan op de onlangs aangelegde minder validen opgang, zodat ook mensen die minder goed ter been zijn er eenvoudig kunnen komen.

Naar het zich laat aanzien wordt er hiermede aan een al lang in Sassenheim levende wens voldaan en zal dit in een behoefte voorzien!

Begraafplaats Noordwijk

begraafplaats Noordwijk

Begraafplaats Warmond

begraafplaats warmond

Begraafplaats Voorhout

kerkhof voorhout

Monument Ongedoopte kinderen Noordwijk

Sintjozef Begraafplaats nwh

Back To Top