skip to Main Content

Huiszegen 2021

De parochie heeft de goede gewoonte om bij het nieuwe jaar de huiszegen geprint mee te geven aan de kerkbezoekers. De
zegen ligt inmiddels in alle kerken voor u klaar om mee te nemen. U kunt de huiszegen boven de deur van uw woning of huiskamer hangen.

Ook zou u hem zelf kunnen printen. Hieronder treft u een pdf met de huiszegen aan.

Tip: gebruik de extra kaarten om weg te geven aan familie en vrien­den.

Bete­ke­nissen

Er zijn diverse bete­ke­nissen die wor­den toegekend aan de letters C+M+B op de huis­ze­gen:

1) Caspar Melchior Balthasar

De letters C+M+B wor­den in ver­band gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar.

2) Christus Mansionem Benedicat

Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de begin­let­ters van de zegen­tekst “Christus Mansionem Benedicat”, ver­taald “Christus zegene dit huis”.

3) Cana Magi Baptisma

De letters wor­den ook in ver­band gebracht met de drie­vou­dige open­ba­ring van de Heer. Kerst­mis is het feest van de open­ba­ring aan alle mensen. Deze open­ba­ring van God wordt gevierd met Drie­ko­nin­gen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste won­der van Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de aanbid­ding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).

Gebed

Bij de huis­ze­gen kan het volgende gebed wor­den gebruikt:

U God, almach­tige Vader, smeken wij oot­moe­dig voor dit huis, voor zijn bewoners en voor al wat er in is: opdat Gij U moogt gewaar­digen het te zegenen en te heiligen en met alle goed te verrijken: geef hun, Heer, van de dauw des hemels overvloed en van de vrucht­baar­heid der aarde levens­on­der­houd, en gelief de verlangens van hun gebed tot het uit­werksel uwer erbar­ming te gelei­den. Gewaar­dig U dus bij onze intrede in dit huis te zegenen en te heiligen, gelijk Gij U gewaar­digd hebt te zegenen het huis van Abraham, Isaac en Jacob. En mogen binnen de wan­den van dit huis de engelen van uw licht wonen en het en zijn bewoners bewaren. Door Christus onze Heer. Amen.

Bui­ten­land

In het bui­ten­land, bij­voor­beeld in Duits­land, wordt de huis­ze­gen met krijt boven de voordeur­post ge­schre­ven. Eerst wordt het jaartal en de letters met gewijd krijt bovenaan de deur­post ge­schre­ven: 20 C+M+B 21. Dan wordt met wierook en het Drie­ko­nin­gen­wa­ter elk vertrek be­spren­keld en een zegen uit­ge­spro­ken. Indien moge­lijk wordt dit door een pries­ter gedaan of anders door het hoofd van het gezin.

Back To Top