skip to Main Content

Ter kennisgeving rouwcirculaire van Emeritus pastoor Kees van Bockxmeer

Op maandag 8 november is op 92-jarige leeftijd, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, overleden de zeereerwaarde heer Cornelis Johannes Theodorus van Bockxmeer, priester van het bisdom Rotterdam, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, geboren op 20 november 1928 te Hoorn en priester gewijd op 4 juni 1955.

Kees van Bockxmeer werd na zijn wijding benoemd tot kapelaan in de parochie te Den Hoorn (1955) en kreeg de opdracht om in Rome kerkelijk recht te gaan studeren, welke studie hij in 1959 afsloot met een proefschrift. Na zijn afstuderen werd hij benoemd tot kapelaan in de parochie H. Liduina te Den Haag (1959-1961). In 1960 werd hij met instemming van de bisschop van Rotterdam benoemd tot Iudex Prosynodalis aan de kerkelijke rechtbank van het bisdom Haarlem. Na de oprichting van de kerkelijke rechtbank in het bisdom Rotterdam werd hij aldaar benoemd tot Iudex. Bovendien werd hij toen ook benoemd tot secretaris en vice-kanselier van het bisdom Rotterdam. In 1964 werd zijn taak bij de kerkelijke rechtbank uitgebreid met de opdracht als Defensor Vinculi. In 1967 volgde zijn benoeming tot kanselier van het bisdom Rotterdam.

Met ingang van 1 januari 1969 kreeg hij van deze taken decharge en werd hij benoemd tot persoonlijk assistent van bisschop Jansen, een benoeming die hij combineerde met een taak als kapelaan in de parochie St. Pancratius te Sassenheim. Per 31 maart 1970 volgde zijn pastoorsbenoeming in die parochie. Op 15 augustus 1979 werd hij benoemd tot vicaris-generaal van het bisdom Rotterdam. In oktober 1980 werd zijn benoeming tot vicaris-generaal omgezet in die van bisschoppelijk vicaris en werd hij tevens benoemd tot pastoor van de parochie St. Willibrord te Bergschenhoek. Hij werd toen ook lid van het kathedraal kapittel. In 1982 werd hij benoemd tot voorzitter van de Diocesane Beleidscommissie Oecumene. Naast deze functies werd hij in 1986 voor korte tijd benoemd tot officiaal van de kerkelijke rechtbank. Met ingang van 1 februari 1990 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie St. Bartholomeus te Voorhout.

Op 15 augustus 1991 werd hem op eigen verzoek eervol ontslag verleend uit alle bestuurlijke functies van het bisdom Rotterdam. Op 20 november 1998 werd hem op eigen verzoek eervol ontslag verleend als pastoor van de parochie St. Bartholomeus te Voorhout en tevens ontslag uit de gewone ambtsbediening van het bisdom Rotterdam. Na zijn emeritaat bleef hij actief als lid van de Stichting Pro Nobis et Posteris (tot 2004) en als lid van de Diocesane Bezoekersgroep Emeriti van het bisdom Rotterdam (tot 2004).

Kees van Bockxmeer was van meerdere parochies administrator, lid van de diocesane priesterraad en lid van enkele interdiocesane commissies. Pastoor Van Bockxmeer heeft zich zesenzestig jaar ingezet, eerst als priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam en vanaf 2 februari 1956 van het nieuwe bisdom Rotterdam. Hij heeft dat gedaan met grote toewijding. Hij was in meerdere opzichten een robuuste persoonlijkheid. Een man met bestuurlijke finesse en een pastoraal hart. Loyaal in zijn handelen en met een aanstekelijke levenslust.

De eucharistieviering bij gelegenheid van zijn uitvaart vindt plaats op vrijdag 12 november om 10.00 uur in de St. Bartholomeuskerk, Herenstraat 47 te Voorhout. Na de viering wordt pastoor Van Bockxmeer begeleid naar zijn laatste rustplaats in het arcadegraf op begraafplaats St. Laurentius, Nieuwe Crooswijkseweg 123 te Rotterdam. Aansluitend aan de begrafenis is er een samenzijn aldaar.

Rouwcirculaire Emeritus pastoor Kees van Bockxmeer – november 2021

Back To Top