skip to Main Content

Vragen&antwoorden vanuit Parochie Sint Maarten over het sluiten van kerken

Welke visie heeft het parochiebestuur op de toekomst (periode 0-5 en 5-10 jaar)?
Wij verwachten dat het aantal kerkbezoekers nog verder zal afnemen. Pastorale beroepskrachten zullen ook afnemen. We hebben teveel kerkgebouwen, die heel veel geld kosten aan onderhoud en energie. We moeten de kerk als levende geloofsgemeenschap weer van onderop opbouwen. Geld investeren in de mensen in plaats van in de gebouwen.

Wat waren de uitkomsten van het rapport van Vastgoedorganisatie Kerk&Co met betrekking tot de 7 kerkgebouwen?
Kerk&Co heeft een toekomstwaarde onderzoek uitgevoerd voor de 7 kerken binnen Sint Maarten. Daarbij zijn externe factoren (percelen, begraafplaats, afstand tot andere diensten, monumentenstatus) en interne factoren (staat van onderhoud, aantal m3, aantal m2, herbruikbaarheid, overige ruimten) meegenomen. Daar is een score uit naar voren gekomen die een goed beeld geeft van waar we staan met de gebouwen, maar de weging van factoren is dermate discutabel dat het geen enkele zin heeft dit bekend te maken. Dat zou zelfs tot allerlei aannames en voor onrust kunnen zorgen.

Welke visie heeft het parochiebestuur van Sint Maarten op de kerkgebouwen van de kernen (houdbaarheid, toekomst)?
In de komende 10 jaar zullen er nog meer kerken binnen Parochie Sint Maarten gesloten gaan worden. Misschien dat we over 10 jaar nog één, of twee kerken zullen hebben waar we in de weekenden de eucharistie vieren. Eén of twee kerken waar de sacramenten bediend worden.  Per kern zal er wel een ontmoetingsruimte komen om inhoud en vorm te geven aan de levende geloofsgemeenschap. Kernen zullen zelf moeten aangeven wat zij daarvoor nodig hebben.

Welke visie heeft het parochiebestuur met betrekking tot de besteding van de eventuele opbrengst om de parochiegemeenschap in stand te houden?
Op dit moment heeft Parochie Sint Maarten nog een goede financiële positie. We zien wel dat als we zo doorgaan met steeds minder inkomsten en hoge kosten aan onderhoud en energie, dat we straks tegen financiële problemen aanlopen. Dat willen we voorkomen en dus nu de verkoop van gebouwen. De opbrengst zal ten goede komen aan de Parochie Sint Maarten, waarbij de kernen gefaciliteerd worden naar behoefte en financiële ruimte.

Hoe denkt het parochiebestuur de communicatie aan te pakken en de gemeenschap betrokken te houden (stappenplan, kanalen)?
Per kern zal in samenspraak met beheercommissie en pastoraatsgroep bekeken worden hoe de communicatie het best ingezet kan worden. Communicatie is cruciaal om aangesloten te blijven. Naast informatie en voortgang vanuit het parochiebestuur is het ook van belang dat signalen vanuit de parochianen opgevangen worden en doorgegeven worden.

Op welke manier wordt binnen het parochiebestuur de procesgang opgepakt (projectorganisatie of binnen het normale besluitvormingsproces van bestuur)?
Er worden projectgroepen ingesteld die de verschillende aspecten rond de sluiting oppakken.
Iedere projectgroep heeft een projectleider.
Onderwerpen zijn: verkoop vastgoed, herbestemming inventaris, communicatie, pastorale zorg, begraafplaats, eucharistievieringen, samenwerking met andere kern, etc.
Besluiten worden genomen in het parochiebestuur.
Aan iedere projectgroep wordt een bestuurslid gekoppeld die betrokken blijft. 

Samenstelling van werkgroep met specifieke deskundigheid van procesbegeleider, communicatiedeskundige, ervaringskundige bisdom, betrokkenen vanuit desbetreffende kern
Welke voordelen/nadelen heeft deze keuze als gevolg (duidelijke communicatie, snelheid en zorgvuldigheid)?
Inderdaad willen we de juiste mensen per projectgroep vragen deel te nemen. Vooral parochianen zelf. We willen korte lijntjes houden en zorgvuldige besluitvorming.

Hoe denkt het parochiebestuur over de invulling/samenwerking met de desbetreffende beheercommissies en pastoraatgroepen?
Samen met beheercommissie en pastoraatgroep zullen de projectgroepen samengesteld worden en zal een duidelijke projectopdracht met resultaat bepaald worden.

Wat is de visie met betrekking tot de toekomst van het centrale parochiesecretariaat van Sint Maarten?
Er blijft een centraal parochiesecretariaat. Over de locatie zal in de toekomst gesproken worden. Verder moet er op een eenduidige manier gewerkt worden binnen geheel Sint Maarten. Dat geldt voor aanmeldingen, verzoeken, flyers, registraties, etc. Iedere kern zal dus op dezelfde manier moeten gaan werken met eenduidige formulieren, aanmeldingen en registraties.

Wat gaat er gebeuren met de diverse koren?
Deze koren zullen gevraagd worden mee te denken over de toekomst. Eventueel aan te sluiten bij andere koren in andere kernen, of rouleren over de verschillende locaties van Parochie Sint Maarten.

Communicatie en betrokken houden van werkgroepen over transitieperiode?
Dit is een heel belangrijk onderwerp. Hier moet veel aandacht aan geschonken worden en dat gebeurt ook al. We denken aan aparte nieuwsbrieven, info via de website en het Zevenblad en mededelingen achter in de kerken. We praten hier graag verder over met de kernen.

Hoe houden wij de bestaande groepen met vrijwilligers in stand en erbij betrokken? Zoals koren, misdienaars, etc.
We willen de vrijwilligers graag betrokken houden. We zullen dus met hen in gesprek moeten gaan. Mogelijk kunnen hun diensten in een andere kern aangeboden worden, misschien gaan zij iets anders doen binnen de kern.

Wat is de bedoeling van een hoorzitting?
De bedoeling van een hoorzitting is dat de bisschop zich door de parochianen zelf laat informeren over de vitaliteit van de gemeenschap. De bisschop delegeert daartoe de Vicaris Generaal Mgr. L. van Deelen. Het parochiebestuur heeft aan de hand van een aantal criteria de bisschop verzocht een, meerdere kerkgebouw(en) aan de eredienst te onttrekken. Op de hoorzitting horen de parochianen op basis van welke argumenten hun kerk gesloten gaat worden. Om van een voorgenomen besluit tot een definitief besluit te komen moet de bisschop en het parochiebestuur een aantal in het kerkelijk wetboek vastgestelde procedures volgen. Hoe het proces tot het onttrekken aan de eredienst gaat verlopen komt op de hoorzitting aan de orde. Op de hoorzitting geventileerde ideeën en opmerkingen en raadgevingen van de parochianen worden naast de ideeën van het parochiebestuur en pastoraal team als input gebruikt om te komen tot een vitale geloofsgemeenschap.

Hoe ziet het te creëren ontmoetingscentrum eruit?
Daar moeten we gezamenlijk met beheercommissie en pastoraatsgroep en betrokken parochianen over spreken. Wat zijn de wensen en verwachtingen? Wat gaat het kosten? Hoe kunnen we geld dat we krijgen met de verkoop van het gebouw de kosten dekken?

Op basis van welke afwegingen is er voor Noordwijkerhout gekozen voor Victorkerk?
Welke afwegingen waren daarin beslissend?
Zijn daar ook nog andere opties (kapel Bavo en Sancta) meegenomen?
Wij zijn allereerst een geloofsgemeenschap (geen beheerders van vastgoed.) Een geloofsgemeenschap heeft een gebouw nodig om samen te komen. De draagkracht (actieve bijdragende parochianen) loopt terug. We teren al enkele jaren in op ons vermogen. We zitten in een te grote jas. De vaste lasten alleen al zijn onmogelijk om op te brengen voor het kleine aantal bijdragende parochianen. Dat dwingt ons tot actie. We willen voorkomen dat er rode cijfers geschreven gaan worden en dat er voor en over ons beslist gaat worden.

Iedere week een viering; regelmatig een uitvaart en een klein aantal dopelingen.
Een klein gemotiveerd groepje parochianen is weliswaar zeer actief.
Aantal geregistreerde parochianen daalt in Sint Victor.
Aantal bezoekers per viering is ongeveer 40-50. Dalend met 10-15% per jaar.
Vergrijzing parochiebestand, beperkte instroom jongeren, aantal uitschrijvingen stijgt.
Weinig belangstelling voor verdieping en catechese.
Minimale binding met basisonderwijs.
Weinig invulling diaconie; het dienen van je naaste (vanuit katholiek perspectief).
Kosten (meerjarig) onderhoud (ook grote zorg binnen beheercommissie Sint Victor).
Armoedebeleid (caritas) leeft niet (PCI).
Fors stijgende energielasten.
Actie kerkbalans; inkomsten dalen met 15-20% per jaar.
Zorgen om Kerkveiling op peil te houden.  (De Parochie krijgt geen subsidie van rijk of wie dan ook!)
Afweging hierboven genoemde ontwikkelingen:
Kosten (achterstallig) onderhoud en energie (hier gaat nagenoeg alle geld aan op).
Bewustzijn: gericht op toekomst in plaats van terugkijken; nu de kans om te veranderen (realiteitszin)
– nieuwe/meer actuele invulling kerntaken / diaconie.
– nieuwe/ meer actuele invulling maatschappelijke en gemeenschapszin.
– geld op de juiste wijze besteden minder in vaste kosten (stenen) meer in mensen.
– negatieve energie ombuigen naar positieve energie.
Revitalisering geloofsgemeenschap.

Het lijkt erop, dat de Jozefkerk qua gebouw geschikter is om er bijvoorbeeld wooneenheden in te creëren. Deelt het parochiebestuur die zienswijze? Zo nee, waarom niet? Zo ja waarom is daar niet voor gekozen?
Wij zitten nog in het proces om te bepalen wat een goede herbestemming zal worden. Partijen zoals de gemeente en het bisdom hebben daar ook iets van te vinden. Verder hangt de toekomstwaarde af van de bestemming. Dus zo ver zijn wij nog niet.

Het afstoten van de Sint Victorkerk betekent, dat de 170-jarige en oudste RK kerk van de Bloembollenstreek  als (eerste) R.K. kerk gaat verdwijnen. Dit is uit het oogpunt van historisch en cultureel erfgoed verwerpelijk. Deelt het parochiebestuur deze zienswijze? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom heeft men toch voor het afstoten van de Victorkerk gekozen?
Wij delen het gevoel dat we afscheid moeten nemen van deze R.K. kerk. Heel treurig dat we daar toe hebben moeten adviseren aan de bisschop. Jammer genoeg denkt iedere kern zo over de eigen kerk. Argumenten voor afstoting staan hierboven genoemd.

Op basis van welke overwegingen is er vooralsnog geen Noordwijks kerkgebouw aangewezen (net als Noordwijkerhout heeft Noordwijk meerdere R.K. kerkgebouwen).
Er is wel degelijk een advies aan de bisschop gegeven om de Sint Jeroenskerk in Noordwijk af te stoten, maar de bisschop ging daar niet in mee. Deze kerk (de enige binnen Parochie Sint Maarten) valt onder rijksmonumentenzorg en de bisschop wil deze kerk nog behouden. Verder ligt er en aanvraag in Rome om de Sint Jeroen tot basiliek te verklaren.

Welke visie heeft parochiebestuur op het in stand houden van de parochiekernen en met welke middelen (in elke kern een centraal centrum zoals ‘t Victorhuis)?
Het parochiebestuur en ook de bisschop staat achter het inrichten van een ontmoetingsruimte per kern. Verder zijn wij samen één Parochie Sint Maarten en zullen we samen vieringen houden en de geldelijke middelen daar inzetten waar de behoefte het grootst is, gekoppeld aan de vitaliteit van een kern.

Is er de mogelijkheid om in de toekomst in ’t Victorhuis vieringen te houden? Wat voor soort vieringen (zoals bijvoorbeeld herdenkingsvieringen)?
De Sint Victor zal aan de eredienst onttrokken worden. Dat betekent dat er géén weekendvieringen gehouden zullen worden. Wel zullen er door de week allerlei andere vieringen en bijeenkomsten gehouden kunnen worden, gebaseerd op de behoefte van de parochianen. Denk aan kleine uitvaarten/afscheidsvieringen met een overzichtelijk aantal aanwezige mensen, rozenkransgebed, bijbelcursussen, geloofsgesprekken, etc.  Er komt géén geconsecreerde ruimte met een vast altaar.

Voor welke taakgebieden wordt gedacht aan het opzetten van een projectgroep? Welke samenstelling wordt dan gedacht? Deelnemers vanuit Sint Jozefkern?
Taakgebieden zijn: verkoop vastgoed, herbestemming interieur, pastoraat, afscheid kerk, communicatie, vrijwilligers, begraafplaats en wat verder nog nodig is. Mogelijk zullen projectgroepen meerdere thema’s oppakken en over de kernen heen kijken. Samenstelling wordt samen met de kern ingevuld. Iedere projectgroep wordt gekoppeld aan een bestuurslid. We willen graag korte lijnen. Besluitvorming ligt bij het pastoraal team en het parochiebestuur. Consensus is de basis voor besluiten.

De Victorkern heeft in de afgelopen 170 jaar een aantal zeer waardevolle objecten verkregen en verzameld. Wij wensen, dat deze tijdig worden veiliggesteld en door een erkende onafhankelijke taxateur worden getaxeerd en dat de opbrengst bij eventuele verkoop ten goede komt aan de upgrading van ’t Victorhuis. Ook wensen wij betrokken te worden bij de keuze van nieuwe eigenaren van onze kerkelijke objecten?  (hiervoor zijn al verschillende verzoeken ingediend)
De huidige inventarislijst zal opnieuw ingevuld gaan worden. Daarna zal in overleg met de kern (wat wil men meenemen naar de ontmoetingsruimte) en de bisschop (wat kan er naar een andere kerk binnen het bisdom) bepaald worden wat de nieuwe bestemming zal zijn. Dus de huidige kern wordt betrokken bij inventarisatie en herbestemming. Daar komt een aparte projectgroep voor.

Wij wensen, dat het parochiebestuur van Parochie Sint Maarten zich optimaal inzet voor de herhuisvesting van onze huurders (bovenwoning pastorie en kosterswoning).
Het gaat hierbij voor deze mensen om een geschikte en betaalbare woning in Noordwijkerhout.
De eerste gesprekken met huurders zijn reeds gevoerd. Het parochiebestuur wil uitermate zorgvuldig omgaan met de herhuisvesting van deze mensen.

Welke specifieke taken vanuit de pastoraatgroep blijven per kern bestaan en welke taakgebieden zullen samen (eventueel met Sint Jozefkern) opgepakt moeten worden?
Het pastorale team zal in overleg treden met de pastoraatsgroep om gezamenlijk te bepalen wat er verder moet gebeuren binnen de kern op dit gebied. Er zal binnen de kern een team aan parochianen actief blijven om in overleg met parochiebestuur en pastorale team de levende geloofsgemeenschap te dienen.

Hoe wordt er gedacht over de instandhouding van begraafplaats en mortuarium?
De begraafplaats blijft de komende jaren (minimaal 50 jaar) gehandhaafd. Instandhouding blijft een taak en zorg voor het parochiebestuur. Binnen de parochiekern zal onderhoud nodig blijven. Daar worden middelen beschikbaar voor gemaakt (gereserveerd). Hier moeten we dus de huidige vrijwilligers die het onderhoud verzorgen, koesteren en steeds proberen nieuwe vrijwilligers voor onderhoud begraafplaats, aan te trekken. Het aantal begrafenissen, dat wil zeggen de ter aarde bestelling, en bijzettingen in de urnenmuur in de komende jaren, moet in redelijke verhouding zijn met de te maken kosten. We hebben altijd te maken met een grafrust van minimaal 10 jaar, bij een familiegraf 20 jaar.

Is het parochiebestuur het eens met de zienswijze van de beheercommissie dat het ‘t Victorhuis een upgrading nodig heeft?
Het parochiebestuur wil samen met de kern bepalen wat nodig is als ontmoetingsruimte voor de komende jaren. Wat zijn de wensen en verwachtingen? Daar zou ‘t Victorhuis geschikt voor kunnen zijn en ja, dan is een upgrade nodig. Misschien zijn er ook andere opties uit te werken. Ook dat zal in een aparte projectgroep opgepakt worden.

Hoe om te gaan met Stichting ‘t Victorhuis? Welke werkwijze integratie bepalen?
Dit zal nog opgepakt moeten worden.

Hoe om te gaan met het (noodzakelijk) beheer van de Sint Victorkerk voor de periode na 1-1-2024?
Na 1-1-2024 zal in het kader van veiligheid het hoog noodzakelijke gedaan worden aan het gebouw. We willen het gebouw graag zo snel als mogelijk verkopen. Bij leegstand praat je snel over het achteruit gaan van een gebouw. Vaste lasten zoals verplichte verzekeringen zullen doorlopen en ten laste zijn van de geloofsgemeenschap.

Zijn er al alternatieve bestemmingen bekend voor de Sint Victorkerk of de andere kerkgebouwen van Parochie Sint Maarten?
Er zijn allerlei ideeën over de herstemming van de gebouwen. We zijn nog niet zo ver om daar keuzen in te maken.

 Samenvoeging van beheercommissies Sint Jozef en Sint Victor?
Wanneer is samenvoeging logische stap?
Valt het beheer van de Sint Victorkerk na 1-1-2024 onder projectgroep of beheercommissie?
Graag horen we van beide beheercommissies hoe zij aankijken tegen een samenvoeging. Wij zien graag dat krachten, kennis en ervaring gebundeld worden. In 2023 zullen hier gesprekken over gevoerd moeten gaan worden. Het beheer van de Sint Victor zal per 1-1-2024 vallen onder beheer van Parochie Sint Maarten, portefeuille gebouwen. Uiteraard in overleg met iemand die namens de beheercommissie een oogje in het zeil wil houden.

Samenvoeging van pastoraatgroepen Sint Jozef en Sint Victor?
Wanneer is samenvoeging logische stap?
Graag horen we van beide pastoraatsgroepen hoe zij aankijken tegen een samenvoeging. Wij zien graag dat krachten, kennis en ervaring gebundeld worden. In 2023 zullen hier gesprekken over gevoerd moeten gaan worden.

Hoe houden wij de bestaande groepen met vrijwilligers in stand en erbij betrokken? Zoals koren, misdienaars, etc.
Deze uitermate belangrijke groep binnen de parochiekern zal in een aparte projectgroep aandacht krijgen. We zullen met hen in gesprek gaan om te horen hoe zij verder actief willen blijven in de parochiekern Sint Victor en binnen Parochie Sint Maarten.

Wanneer wordt de Sint Pancratius aan de eredienst onttrokken?
Dit is afhankelijk van een aantal factoren: veiligheid binnen en rondom de kerk, hoe snel kan er een ontmoetingsruimte (tijdelijk) gecreëerd worden, hoe snel kunnen we overgaan tot verkoop. Het parochiebestuur en pastoraal team heeft geen ervaring met het onttrekken van kerken aan de eredienst (bestuursleden zijn allen vrijwilligers. Dat moeten we niet vergeten). Het is een tijdrovende klus wat zorgvuldigheid vraagt. Het gaat om het welzijn van mensen, een gemeenschap. Mogelijk binnen 3 tot 6 jaar.

Waarom is er nu al gekozen om melding te maken van de sluiting terwijl de datum nog niet bekend is?
Wij hebben aan bisdom aangegeven dat een herbestemming samengaat met gesprekken met de gemeente. Omdat er tijdens dat proces zaken kunnen uitlekken en wij niet wilden dat parochianen via de tamtam zouden moeten vernemen waar wij als parochiebestuur mee bezig zijn, hebben wij gemeend nu reeds een ieder op de hoogte te brengen. Op advies van de bisschop zijn we gestart met het proces tot het onttrekken van de Sint Pancratiuskerk aan de eredienst. Dat betekent dat we eerst met beheercommissie en pastoraatsgroep moeten overleggen wat er allemaal moet gebeuren en wat we dus allemaal moeten regelen. Dat zal tijd kosten en in overleg zullen we dan een richtdatum bepalen. Het parochiebestuur denkt dat dit binnen 3 tot 6 jaar mogelijk moet zijn. Dus een richtdatum zou 1-1-2027 kunnen zijn.  Verder is het zo dat het parochiebestuur met afvaardiging vanuit het bisdom met het gemeentebestuur is gaan praten over de ontwikkelingen binnen gemeente Teylingen en hoe er tegen de toekomst van het kerkgebouw, pastorie en toren aangekeken wordt. Om te voorkomen dat parochianen vanuit een andere route horen dat er gesproken wordt over de toekomst van Sint Pancratius was het wenselijk de communicatie over het proces van sluiten (aan de eredienst onttrekken) nu al te noemen.

Wat gaat er met het kerkgebouw gebeuren?
We gaan met beheercommissie, pastoraatsgroep, bisdom, parochianen en gemeente in overleg om te kijken naar de wensen rond herbestemming. Er zijn al allerlei ideeën, maar nog geen concrete invulling.

Als de kerk aan de eredienst is onttrokken, blijft er dan de mogelijkheid om woord- en gebedsvieringen te houden?
Ja, woord- en gebedsvieringen blijven mogelijk in de (nieuwe) ontmoetingsruimte. Er zullen géén weekendvieringen in de ontmoettingsruimte plaats vinden. Ook niet het vieren van andere sacramenten (doop, huwelijk). De ontmoettingsruimte zal geen gewijde ruimte zijn.

Hoe gaat het Zevenblad na de sluiting verspreid worden?
Hopelijk door dezelfde mensen als die dat nu doen. We zullen daarover in gesprek moeten gaan met deze mensen. Dit geldt voor vele vrijwilligers.

Wanneer wordt de hoorzitting voor de Sint Pancratius gehouden?
Voordat een definitief besluit door de bisschop genomen wordt, vraagt de procedure tot stopzetten om een hoorzitting onder de parochianen van de kerk. Daar wordt de parochianen gevraagd om hun ideeën en suggesties. Dan na definitief besluit van de bisschop zal er een projectorganisatie opgezet worden om alle activiteiten te stroomlijnen en te zorgen voor de gewenst resultaten.

Zijn er nog mogelijkheden om het voorgenomen besluit terug te draaien?
Ja, daarom is het ook een voorgenomen besluit. De bisschop wil graag horen hoe de betrokken parochianen denken over het voorgenomen besluit, voordat hij een definitief besluit neemt. Naast advies van de priesterraad, het kapittel en de vastgoed adviescommissie zal ook het geluid vanuit de parochie meegenomen worden in de afweging.  Maar voor ons als parochiebestuur staat het vast.

Waarom is de Sint Pancratius uitgekozen om te sluiten?
De argumenten zijn:
Iedere week een viering; af en toe een uitvaart en een klein aantal dopelingen.
Een klein gemotiveerd groepje parochianen is zeer actief.
Aantal geregistreerde parochianen daalt.
Aantal bezoekers per viering is ongeveer 30-40. Dalend met 10-15% per jaar.
Vergrijzing parochiebestand, beperkte instroom jongeren, aantal uitschrijvingen per jaar ongeveer 150.
Weinig belangstelling voor verdieping en catechese.
Geen binding met basisonderwijs.
Weinig invulling diaconie; het dienen van je naaste (vanuit katholiek perspectief). Geen vrijwilligers voor!
Kosten (meerjarig) onderhoud en fors achterstallig onderhoud.
Armoedebeleid (caritas) leeft nauwelijks (PCI).
Fors stijgende energielasten.
Actie kerkbalans; inkomsten dalen per jaar.
Afweging hierboven genoemde ontwikkelingen:
Kosten (achterstallig) onderhoud en energie (hier gaat nagenoeg alle geld aan op).

Hoe zullen de activiteiten van de verschillende werkgroepen en koren na sluiting voorgezet worden?
Daarover gaan we met de werkgroepen en koren in overleg. Wat kan er voortgezet worden en wat gaat er samen met andere kernen gedaan worden. Zo kunnen we de beschikbare capaciteit zo slim mogelijk inzetten binnen Parochie Sint Maarten.

Wat gebeurt er met de financiën van de Sint Pancratius?
De financiën van Sint Pancratius zijn een onderdeel van de Parochie Sint Maarten. In 2012 is er een fusie geweest en alle financiële middelen zijn samengevoegd. Geld dat via de kerkveiling binnen komt, wordt wel aangewend voor de levende geloofsgemeenschap binnen Sint Pancratius.

Wat gaat er gebeuren met het kerkhof?
Het kerkhof blijft bestaan; minimaal 50 jaar. Er is geen enkele aanwijzing dat het kerkhof weg zou gaan. De wettelijke grafrust voor een gewoon graf is minimaal 10 jaar. Bij familiegraven 20 jaar. Het liefst zien wij de ontmoetingsruimte dicht bij het kerkhof, opdat bij een uitvaart (met beperkt aantal aanwezigen)  er verbinding is tussen de viering in de ontmoetingsruimte en de begraafplaats.

Tot wanneer blijven er begravingen plaatsvinden?
Zolang de kernen dit nodig achten en de kosten gedekt worden.  Dus dat er op de begraafplaats begrafenissen en bijzettingen van urnen plaats blijven vinden.

Hoe wordt de (begraafplaats)administratie voortgezet?
Daar moet over gesproken worden. Hiervoor zou een aparte projectgroep voor kunnen worden opgericht. In de Parochie Sint Maarten streven we ernaar de kerkhofadministratie via/met het DocBase computerprogramma vast te leggen.

– Q&A lijst versie 1 maart 2023

 

Back To Top